Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zverejnenie kandidátov do Akademického senátu Univerzity Komenského

Voľby sa uskutočnia dňa 11. decembra 2019 od 09:00 do 16:00 hod. v miestnosti č. 326 SB - Klub dekana


05. 12. 2019 13.14 hod.

Stála volebná komisia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre voľby do samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, pre študentskú časť akademickej obce (ďalej len "volebná komisia") 

oznamuje, že dňa 03.12.2019 prevzala od tajomníčky AS PraF UK:

- jeden návrh kandidáta za 1. ročník bakalárskeho štúdia pre študentskú časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Po kontrole návrhu volebná komisia konštatovala, že návrh kandidátov obsahoval všetky predpísané náležitosti v súlade s čl. 3 ods. 3 časti II Vnútorného predpisu č. 2/2016 - úplné znenie Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len "Zásady volieb").

 

I. Zoznam zaevidovaných kandidátov pre študentskú časť:

a) Filip Loffay

 

Vzhľadom na to, že tajomníčke Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nebol podaný žiadny návrh na kandidáta za 2. ročník bakalárskeho štúdia, uskutočnia sa doplňovacie voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty - študentskej časti len pre 1. ročník bakalárskeho štúdia.

Bc. Matej Matejovič
predseda študentskej časti
Stálej volebnej komisie