Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stanovisko Akademického senátu PraF UK

Stanovisko Akademického senátu PraF UK k novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019


19. 06. 2019 19.16 hod.

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty podporuje aktivitu Študentskej rady vysokých škôl a Rady vysokých škôl vo veci novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019 a pripája sa k ich spoločnému vyhláseniu. AS PraF UK je presvedčený, že hoci v prípade prodekanov a prorektorov môže byť vypustenie obmedzenia počtu funkčných období vo viacerých prípadoch racionálnym riešením, v prípade dekanov a rektorov je vypustenie obmedzenia počtu po sebe nasledujúcich funkčných období kontraproduktívne a neprijateľné, pretože ak aj je rektor či dekan akokoľvek pokrokový a motivovaný pre rozvoj inštitúcie, po istom čase zákonite príde k „únave z funkcie“, ktorá môže rezultovať do straty inovatívnych myšlienok a do straty odhodlania inovatívne myšlienky realizovať.