Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontrolné etapy štúdia – informácia


07. 09. 2015 14.38 hod.

Ak chce študent dennej formy a študent externej formy štúdia prijatý na štúdium podľa študijných programov akreditovaných do 31.12.2012 pokračovať v štúdiu, musí:

a)      Na konci prvého semestra preukázať úspešné absolvovanie minimálne dvoch povinných predmetov a získanie minimálne 15 kreditov

b)      V každom roku štúdia získať za zimný a letný semester minimálne 40 kreditov (s výnimkou prípadu, že študentovi ostáva vykonať iba štátnu skúšku)

 

Ak chce študent dennej formy štúdia prijatý na štúdium podľa študijných programov akreditovaných po 31.12.2012 pokračovať v štúdiu, musí:

a)      Na konci prvého semestra preukázať úspešné absolvovanie minimálne dvoch povinných predmetov a získanie minimálne 15 kreditov

Pre postup do letného semestra je potrebné absolvovať

b)      V každom roku štúdia získať za zimný a letný semester minimálne 40 kreditov (s výnimkou prípadu, že študentovi ostáva vykonať iba štátnu skúšku)

 

Ak chce študent externej formy štúdia prijatý na štúdium podľa študijných programov akreditovaných po 31.12.2012 pokračovať v štúdiu, musí:

a)      Na konci prvého semestra preukázať úspešné absolvovanie minimálne jedného povinného predmetu a získanie minimálne 10 kreditov

Pre postup do letného semestra je potrebné absolvovať

b)      V každom roku štúdia získať za zimný a letný semester minimálne 30 kreditov a maximálne 1,25 násobok štandardnej záťaže.