Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Poučenie študenta o zaobchádzaní s preukazom študenta vysokej školy


01. 10. 2014 09.53 hod.

Okrem údajov viditeľne uvedených na preukaze študenta vysokej školy (ďalej len „preukaz“) sú v preukaze údaje zapísané aj elektronicky. Jedná sa o nasledovný súbor údajov:    druh preukazu, začiatok a koniec platnosti preukazu, dátum poslednej aktualizácie údajov,  vysoká škola, fakulta, miesto štúdia, stupeň štúdia, pohlavie, tituly pred menom, meno,  priezvisko, tituly za menom, osobné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu (ulica,  číslo, obec, PSČ, štát). 
Držiteľ preukazu s preukazom zaobchádza šetrne a nie je oprávnený zasahovať do jeho grafickej úpravy a do údajov elektronicky zapísaných v preukaze. Držiteľ preukazu bezodkladne oznámi vysokej škole potrebu vykonania zmeny údajov viditeľne uvedených na preukaze alebo údajov, ktoré zapísala do preukazu elektronicky vysoká škola. Držiteľ preukazu v takomto prípade, a aj po prerušení štúdia a po skončení štúdia zabezpečí, aby vysoká škola tieto skutočnosti zapísala elektronicky do preukazu. Údaje elektronicky zapísané v preukaze držiteľ preukazu odovzdáva poskytovateľovi služieb priložením preukazu k čítaciemu zariadeniu; za takéto poskytnutie údajov elektronicky zapísaných v preukaze vysoká škola nenesie zodpovednosť. Vzhľadom na bezkontaktnú technológiu preukazu nie je technicky vylúčená možnosť zosnímať údaje elektronicky zapísané v preukaze aj na diaľku - inak ako priamym priložením preukazu k čítaciemu zariadeniu, a preto sa odporúča s preukazom používať tieniacu kartu alebo tieniaci obal na doklady.