Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky volieb do AS PraF UK

Voľby sa uskutočnili dňa 7. mája 2020 korešpondenčným hlasovaním


11. 05. 2020 14.39 hod.

Stála volebná komisia pri Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len AS PraF UK) pre voľby do študentskej časti a zamestnaneckej časti AS PraF UK 

oznamuje, že voľby členov AS PraF UK sa uskutočnili v súlade s vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a právnym poriadkom Slovenskej republiky a do AS PraF UK boli právoplatne zvolení

do študentskej časti AS PraF UK:

za 1. ročník bakalárskeho štúdia:  Loffay, Filip

za 2. ročník bakalárskeho študijného programu: Andrásiová, Viktória a Blahutiak, Vladimír

za 3. ročník bakalárskeho študijného programu: Brath, Matúš a Mészáros, Ernest

za magisterský študijný program: Mažáry, Matúš. Bc. a Tóth, Erik, Bc.

za doktorandský študijný program: Sklenár, Milan, Mgr. a Zigo, Daniel, Mgr.

 

do zamestnaneckej časti AS PraF UK:

za Katedru finančného práva: Rakovský, Peter, Mgr., PhD.

za Katedru medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov: Lysina, Peter, doc., JUDr., PhD.

za Katedru občianskeho právaLuprichová, Petronela, Mgr., PhD.

za Katedru obchodného a hospodárskeho práva: Lukáčka, Peter, doc., JUDr., PhD.

za Katedru pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia: Minčič, Vladimír, JUDr., PhD.

za Katedru právnych dejín a právnej komparatistiky: Lysý, Miroslav, doc., Mgr., PhD.

za Katedru rímskeho práva, cirkevného a kánonického práva: Nemec, Matúš. prof., JUDr., PhD.

za Katedru správneho a environmentálneho právaDufala, Martin, Mgr., PhD.

za Katedru teórie práva a sociálnych vied: Fábry, Branislav, doc., JUDr., PhD.

za Katedru trestného práva, kriminológie a kriminalistiky: Čentéš, Jozef, prof., JUDr., PhD.

za Katedru ústavného práva: Domin, Marek, doc.,  JUDr., PhD.

za Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácieUličná, Petra, Mgr., PhD.

za Ústav ekonomických vied: Stanek, Dušan, doc., PhDr., CSc.

za Ústav európskeho právaKováčiková, Hana, JUDr., PhD.

za Ústav klinického právneho vzdelávania: Mĺkva, Illýová, Zuzana, JUDr., Phd. 

za Ústav telesnej kultúry: Kolárik, Andrej, Mgr., PhD.

za Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva: Sopúchová, Soňa, JUDr., PhD.

za všeobecný volebný obvod fakultyBrtko, Róbert, doc. JCDr., CSc. 

 

V Bratislave, dňa 11.05.2020

JUDr. Mária Nováková, PhD.
predsedníčka Stálej volebnej komisie
pre zamestnaneckú časť

 

Bc. Martin Matejovič
predseda Stálej volebnej komisie
pre študentskú časť