Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu „Zásady trestného práva v teórii a praxi“

Dňa 27. októbra 2022 o 9:00 v miestnosti Iuridicum (3. poschodie stará budova)


25. 10. 2022 14.59 hod.

 

Dňa 27.10.2022 o 9:00 sa v priestoroch Právnickej fakulty UK (IURIDICUM) a online uskutoční na medzinárodná vedecká konferencia „Zásady trestného práva v teórii a praxi“, ktorá je realizovaná v rámci projektu VEGA č. 1/0791/20 „Zásady trestného práva hmotného vo víre času – 15 rokov od rekodifikácie trestných kódexov“

Odbornú garanciu nad medzinárodnou vedeckou konferenciou prevzali prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Online pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzJlNzdkMDItZWQyNy00M2ViLTgzMWEtZmE4YTVhZDQyYjZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d