Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie po spoločnom stretnutí študentskej časti Akademického senátu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a vedenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

k zapojeniu študentov do diskusie o aktuálnych právno-spoločenských problémoch


14. 03. 2018 15.04 hod.

Reagujúc na podnety študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, na zorganizovanie diskusie o aktuálnych spoločenských a právno-spoločenských problémoch;

Uvedomujúc si zákonné poslanie vysokých škôl, ktoré majú  napĺňať aj zapájaním sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach a o utváraní občianskej spoločnosti a výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedením študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu a k národnej hrdosti;

Vítajúc aktívny prístup študentov k riešeniu aktuálnych otázok, podporujúc rozvoj občianskej spoločnosti a očakávajúc zodpovednosť študentov za budúcnosť a rozvoj Slovenska ako demokratického právneho štátu s udržateľným rozvojom,

Rešpektujúc politickú neutralitu vysokých škôl, akademické slobody a zákaz pre politické strany a politické hnutia vykonávať politickú činnosť a zakladať svoje organizácie na akademickej pôde,

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta podporí diskusie o aktuálnych právno-spoločenských problémoch organizované  študentskou časťou akademickej obce fakulty:

  • diskusie budú organizované pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, pričom budú vítaní aj študenti iných fakúlt alebo iných vysokých škôl, ako aj iní členovia akademickej obce,
  • organizáciu diskusií budú zabezpečovať zástupcovia študentskej časti akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, pričom na tento účel bude študentskou časťou Akademického senátu PraF UK ustanovený koordinátor,
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta poskytne vhodné priestory na diskusiu,
  • diskusie budú zamerané na konkrétne vecné odborné témy, ako napríklad úlohy a postavenie akademickej obce v diskusii o spoločensko-právnych problémoch, sloboda prejavu, extrémizmus, účinné nástroje v boji proti korupcii, ústavnoprávne aspekty volebného systému, alebo iné odborné témy, ktoré vzídu z podnetov členov akademickej obce,
  • cieľom diskusií by malo byť hľadanie konkrétnych riešení a odporúčaní,
  • diskusie sa budú opakovať reflektujúc záujem členov študentskej časti akademickej obce fakulty,
  • organizátori diskusie budú dbať na dôstojný priebeh diskusie, dodržiavanie akademických slobôd a politickej neutrality. 

Bc. Roman Bisták, podpredseda študentskej časti AS PraF UK

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK