Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba doktorskej dizertácie prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD.

Dňa 16. apríla 2024 v čase od 11:00 hod.


16. 04. 2024 07.49 hod.

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v zmysle vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (ďalej len „SKVH“) č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky SKVH č. 302/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností, Vám touto cestou oznamuje, že sa bude konať

obhajoba doktorskej dizertácie

prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD.  s názvom „Drogová trestná činnosť v podmienkach Slovenskej republiky – vybrané hmotno-právne aspekty“ vo vednom odbore 050500 - Právne vedy v konaní na udelenie vedeckej hodnosti  „doktor vied“  (DrSc.).

Obhajoba sa uskutoční dňa 16. apríla 2024 v čase od 11:00 hod. v priestoroch zasadačky Vedeckej rady UK, na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava. Zároveň je možné sa obhajoby zúčastniť aj online - prostredníctvom aplikácie MS Teams.