Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Eurokomisár Reynders na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Dňa 28.4.2022 sa v miestnosti Auditorium Maximum Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len Právnická fakulta“) uskutočnila diskusia s eurokomisárom Didierom Reyndersom, ako komisárom pre spravodlivosť.


28. 04. 2022 10.50 hod.

Dňa 28.4.2022 sa v miestnosti Auditorium Maximum Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len Právnická fakulta“) uskutočnila diskusia s eurokomisárom Didierom Reyndersom, ako komisárom pre spravodlivosť. V rámci jeho pozície je zodpovedný za zabezpečovanie dodržiavania právneho štátu v rámci EÚ; za zlepšenie výkonu rozsudkov Súdneho dvora EÚ v prípade porušenia právneho štátu; za zlepšovanie súdnej spolupráce a výmenu informácií medzi kompetentnými orgánmi v súdnej oblasti; za maximalizáciu potenciálu využívania nových digitálnych technológií v súdnej oblasti za; ochranu spotrebiteľa a ochranu ich práv; za zabezpečovanie plnej implementácie a výkonu GDPR a pod.

Diskusia bola spoluorganizovaná so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Na diskusii sa zúčastnila dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied, doc. Mokrá, dekan Právnickej fakulty, doc. Burda, zamestnanci Právnickej fakulty a aj študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave Právnickej fakulty a Fakulty sociálnych a ekonomických vied.

Diskusiu otvoril vedúci Zastúpenia EK na Slovensku, prof. Šucha, ktorých všetkých privítal a predstavil pána Reynders-a. Následne odovzdal slovo prodekanke Právnickej fakulty UK v Bratislave, dr. Szakács, ktorá za Právnickú fakultu privítala prítomných a následne odovzdala slovo pánovi komisárovi. Pán eurokomisár na začiatku diskusie uviedol pár informácií o vojne na Ukrajine, o stave právneho štátu na Slovensku a pod. Následne obdržal zo strany auditória zaujímavé otázky, ktoré spadali do jeho sféry kompetencií. Týkali sa napr. – klamlivých informácií, tzv. hoaxov a nenávistných prejavov na sociálnych sieťach a nástrojov, aké EÚ prijalo/príjme za účelom odstránenia týchto negatívnych skutočností; otázky ochrany národnej identity a či má potenciál ohroziť ďalšiu integráciu EÚ; politickej situácie v Maďarsku a Poľsku – ako euroskeptikov; prípadných následných konaní o porušení podľa článku 260 Zmluvy o fungovaní EÚ, jednomyseľného hlasovania verzus hlasovanie väčšiny ako prekážky implementácie právneho štátu a pod.

 

Diskusiu je možné hodnotiť veľmi pozitívne, v rámci ktorej odzneli fundované otázky a odpovede na ne. Veríme, že toto nebola posledná návšteva eurokomisára a budeme sa tešiť na jeho ďalšiu návštevu a stretnutie s ním.

Tlačová správa TU