Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta UK a Rada slovenských exportérov podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci, ako aj Memorandum pro export

Dňa 5. mája 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., s prezidentom Rady slovenských exportérov (ďalej len ,,Rada“) Lukášom Parízekom. Dôvodom stretnutia bol podpis Dohody o vzájomnej spolupráce medzi Praf UK a Radou (ďalej len ,,Dohoda“), ako aj podpis Memoranda pro export.


12. 05. 2022 14.10 hod.

 

Dňa 05.05.2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., s prezidentom Rady slovenských exportérov  (ďalej len ,,Rada“)  Lukášom Parízekom. Dôvodom stretnutia bol podpis Dohody o vzájomnej spolupráce medzi Praf UK a Radou (ďalej len ,,Dohoda“), ako aj podpis Memoranda pro export.

Dekan Praf UK a prezident Rady vyjadrili záujem aktívne spolupracovať v oblastiach odborného prieniku a uskutočňovať prepájanie praktických skúseností zamestnancov Rady a najmä jej členov ako odborníkov v oblasti jeho pôsobnosti s teoretickými vedomosťami z akademickej pôdy. Pán dekan aj pán prezident sa zhodli, že je potrebné, vhodné, ako aj vzájomne prospešné a obohacujúce hľadať odpovede na praktické otázky a problémy, ktoré vzniknú v rámci výkonu činností Rady, aj prostredníctvom nezávislej akademickej obce. Rade to môže pomôcť pri riešení ich aktuálnych problémov a pre akademikov z Praf UK to môže znamenať reálny námet na napísanie akademickej štúdie, analýzy, práce, článku v zovšeobecnenej podobe bez detailných informácií. Pán Burda a pán Parízek si uvedomujú povinnosť vysokých škôl vytvárať kreatívne, dynamické a podnetné študijné prostredie, ktoré je otvorené spolupráci a partnerstvu so širšou verejnosťou a povinnosť viesť študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu.

Vyššie uvedené ciele Dohody je možné okrem iného napĺňať zapájaním členov Rady do pedagogického procesu v rámci výučby Praf UK, ako účastníkov – aktívnych alebo pasívnych v rámci sekcií medzinárodných konferencií organizovaných Praf UK, ako aj v rámci školení, konzultácií pri praktickom spracúvaní záverečných prác študentov Praf UK. Právnická fakulta môže Rade pomoc pri riešení zložitých právnych otázok prostredníctvom právnych analýz, a to vďaka širokej akademickej obci tvoriacej členov 11 katedier a členov 6 ústavov Praf UK. Ako výhoda a benefit vyplývajúci pre študentov z predmetnej Dohody je možnosť zúčastniť sa stáží na pôde člena Rady, v rámci ktorých študenti získajú praktické zručnosti, znalosti, skúsenosti.

Okrem uvedeného sa Rada a Praf UK dohodli, že budú spolupracovať na rôznorodých vedeckých projektoch a grantoch a pri riešení grantových projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti pôsobnosti strán Dohody.

V rámci predmetného stretnutia došlo aj k podpisu Memoranda pro export a tým sa Praf UK pripojila k ďalším vyše 100 subjektom verejného aj súkromného sektora a aj subjektom z akademickej sféry podporujúce vízie zakotvené v Memorande. Praf UK si uvedomuje potrebu diskusie ohľadom štruktúry slovenského hospodárstva, slovenskej zahranično-obchodnej politiky, konkurencieschopnosti slovenských exportérov a s tým súvisiacej vízie ďalšieho rozvoja národnej ekonomiky s cieľom zabezpečiť rast a prosperitu Slovenskej republiky.

Spolupráca má veľký potenciál a budúcnosť pre obe strany Dohody.

Dohoda o spolupráci

Memorandum o spolupráci