Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Uchádzači majú možnosť podať svoje prihlášky elektronicky do 15. júna.


24. 05. 2022 10.27 hod.

Informácia o plánovaných miestach pre denných doktorandov v akademickom roku 2022/2023

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta plánuje v akademickom roku 2022/2023 prijať v rámci jednotlivých študijných programov doktorandského štúdia v dennej forme nasledovný počet doktorandov v prípade, že uchádzači uspejú v rámci prijímacieho konania:

 

Občianske právo: 3

Teória a dejiny štátu a práva: 2

Medzinárodné právo: 2

Správne právo: 2

Trestné právo: 2

Ústavné právo: 2

Obchodné právo: 2

Pracovné právo: 1

Rímske právo: 1

Kánonické právo: 1

Právo Európskej únie: 1

 

Uchádzači majú možnosť podať svoje prihlášky elektronicky do 15. júna. Bližšie informácie nájdete tu: https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/

V prípade, že uchádzač absolvuje magisterské štúdium až v júni 2022, postačí, ak potvrdenie o absolvovaní štúdia prinesie na prijímaciu skúšku

Prijímacie konanie sa uskutoční v čase od 27. júna do 1. júla 2022.

 

Máme záujem o uchádzačov s kvalitnými výsledkami a so záujmom o vedecko-pedagogickú činnosť a budeme sa snažiť poskytnúť im k tomu čo najpriaznivejšie podmienky. Okrem výučby činnosť doktorandov pozostáva predovšetkým z pravidelnej publikačnej činnosti, účasti na vedeckých projektoch a konferenciách, ako aj z administratívnych povinností v rámci jednotlivých katedier. S ohľadom na tieto skutočnosti, ako aj s ohľadom na výšku zákonného doktorandského štipendia (aktuálne pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR; po dizertačnej skúške: 940,50 EUR) pôsobenie ako doktorand/doktorandka na PraF UK nie je zlučiteľné s pôsobením v iných inštitúciách na plný alebo tomu obdobný pracovný úväzok.