Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky volieb do AS PraF UK

Voľby sa uskutočnili dňa 4. mája 2022


06. 05. 2022 14.53 hod.

Stála volebná komisia pri Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len AS PraF UK) pre voľby do študentskej časti a zamestnaneckej časti AS PraF UK oznamuje,

že voľby členov AS PraF UK sa uskutočnili v súlade s vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a právnym poriadkom Slovenskej republiky a do AS PraF UK boli právoplatne zvolení


do študentskej časti AS PraF UK:

za 1. ročník bakalárskeho štúdia:  Miroslav Zelenka

za 2. ročník bakalárskeho študijného programu: Patrik Poprocky, Šimon Gabčo

za 3. ročník bakalárskeho študijného programu: Soňa Kašická, Filip Loffay

za magisterský študijný program: Bc. Viktória Andrásiová, Bc. Adam Homoľa

za doktorandský študijný program: Mgr. Sandra Meňhartová, JUDr. Matúš Radosa

 

do zamestnaneckej časti AS PraF UK:

za Katedru finančného práva: JUDr. Yana Daudrikh, PhD.

za Katedru medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

za Katedru občianskeho práva: Mgr. Petronela Luprichová, PhD.

za Katedru obchodného a hospodárskeho práva: doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

za Katedru pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia: JUDr. Pavol Rak, PhD. 

za Katedru právnych dejín a právnej komparatistiky: prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

za Katedru rímskeho práva, cirkevného a kánonického práva: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

za Katedru správneho a environmentálneho právaprof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

za Katedru teórie práva a sociálnych vied: doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.

za Katedru trestného práva, kriminológie a kriminalistiky: JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.

za Katedru ústavného práva: doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

za Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie: Mgr. Petra Uličná, PhD.

za Ústav ekonomických vied: doc. PhDr. Dušan Stanek, Dušan, CSc.

za Ústav európskeho práva: JUDr. Andrej Beleš, PhD.

za Ústav klinického právneho vzdelávania: doc. JUDr. Zuzana Mĺkva Illýová, Phd. 

za Ústav telesnej kultúry: Mgr. Erika Rondová, PhD.

za Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva: JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

za všeobecný volebný obvod fakulty: prof. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 

 

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch - zamestnanecká časť

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch - študentská časť

 

V Bratislave, dňa 06.05.2022

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.
predsedníčka Stálej volebnej komisie
pre zamestnaneckú časť

 

Bc. Michaela Peťová
predsedníčka Stálej volebnej komisie
pre študentskú časť