Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Romany Smyčkovej, PhD.,

dňa 20. marca 2017 (pondelok) o 14.00 hod. v IURIDICU


01. 03. 2017 11.00 hod.

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 20. marca 2017 (pondelok) o 14.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach“

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Romany Smyčkovej, PhD., 

pedagógičky z Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty, Katedry občianskeho práva,

na tému:

Vyšetrovací princíp po rekodifikácii civilného procesu“,

v odbore 3.4.11. občianske právo.