Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

NAJVÄČŠIA PRÁVNICKÁ KONFERENCIA S REKORDNOU ÚČASŤOU

Začiatkom februára 2020 organizovala Právnická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave už šiesty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum.


14. 02. 2020 10.08 hod.

 

Začiatkom februára 2020 organizovala Právnická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave už šiesty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum, nad ktorou tento prevzala záštitu Slovenská advokátska komora. Ústredná téma „Advokát ako ochranca právneho štátu“ prilákala 372 účastníkov zo 14. krajín sveta.

Po slávnostnom otvorení konferencie dekanom Eduardom Burdom a predsedom SAK Tomášom Borecom, vystúpili v rámci plenárneho zasadnutia v Aule UK významné slovenské aj zahraničné osobnosti právnej vedy a praxe. Medzi inými aj rektor Univerzity Marek Števček, prezident Rady advokátskych komôr Európy Ranko Pelicarić z Chorvátska, ale aj profesori z Talianska, Rumunska, Ukrajiny a Severného Macedónska. Sudca Najvyššieho správneho súdu Českej republiky Karel Šimka výrokom „Bez slobodnej a kvalitnej advokácie niet slobodného právneho štátu“, výborne vystihol ústrednú myšlienku, ktorá sa niesla naprieč všetkými vystúpeniami.

V priebehu dvoch dní konferencie sa účastníci rozdelili až do sedemnástich sekcií. Vznikol tak priestor na prezentáciu výsledkov vedeckých výskumov, vzájomnú výmenu poznatkov a dôležitú diskusiu. Aj tento rok boli jednotlivé sekcie venované aktuálnym témam s celospoločenským významom, z ktorých možno spomenúť napr. klimatickú zmenu, elektronizáciu verejnej správy, ako aj právne aspekty vzniku prevratných technológii. K zvýšenému záujmu zo strany zahraničných účastníkov nepochybne prispela skutočnosť, že až štvrtina sekcií prebiehala výlučne v anglickom jazyku. Práve odstránenie jazykovej bariéry je cestou k naštartovaniu a prehĺbeniu užšej spolupráce so zahraničnými akademikmi, ktorí tento rok tvorili až tretinu všetkých účastníkov, ako aj spolupráce s odborníkmi z praxe.. Okrem zástupcov zo všetkých susediacich krajín, aktívne vystúpili aj odborníci z Talianska, Japonska, Chorvátska, Francúzska, Severného Macedónska, Srbska, Litvy a Rumunska.

Aj hlavná organizátorka, prodekanka pre vzťahy s odbornou verejnosťou, Andrea Koroncziová na záver podujatia vyzdvihla, že sa naň prihlásilo doposiaľ najviac účastníkov za celú  doterajšiu organizáciu Bratislavského právnického fóra, čo svedčí o skutočnosti, že sa dostalo na mapu medzinárodne uznávaných vedeckých konferencií.