Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyjadrenie dekana k výučbe v čase pandémie

Ako na fakulte prebieha výučba, skúšky a štátne skúšky v čase pandémie?


17. 04. 2020 10.25 hod.

Výučba na PraF UK momentálne prebieha v takmer plnom profile (v plnom okrem stáží a medzinárodných súťaží). Prednášky sú nahrávané a zverejňované pre študentov už od minulého akademického roka, vďaka pandémii sme akurát odstránili výpadky nahrávania, ktoré nám v minulosti robili problém. Semináre pre denných študentov a konzultačné sústredenia pre externých študentov prebiehajú ako on-line, videokonferencie. V prípade technických problémov internetu sa vypínajú kamery a vyučuje sa iba prostredníctvom zvuku. Keďže ide o interakciu medzi študentmi a učiteľmi v reálnom čase, toto považujeme za plnohodnotnú prezenčnú formu vzdelávania, nie za dištančnú formu vzdelávania, a momentálne uvažujeme, že si ju v určitej doplnkovej forme ponecháme aj po skončení pandémie. S touto formou vzdelávania nemajú problém ani starší kolegovia. 

Jedinou výučbou, ktorá je reálne negatívne a zatiaľ neodstániteľne zasiahnutá pandémiou sú niektoré formy praktického vzdelávania, najmä stáže a medzinárodné súťaže v simulovaných sporoch. Na druhej strane sme posilnili inú formu praktickej výučby a to študentskú právnu poradňu, ktorá sa v súčasnosti zameriava najmä na riešenie právnych problémov, ktoré vyvstali v súvislosti s pandémiou.

Skúšky vrátane štátnych skúšok budú prebiehať taktiež on-line, momentálne pripravujeme podrobný postup, aby sme eliminovali prípadné pokusy o podvádzanie pri skúškach. Najväčšie problémy nám spôsobuje, že väčšina skúšok na PraF UK prebieha formou riešenia simulovaných praktických prípadov, pri on-line skúšaní hrozí zvýšené riziko ich úniku. 

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium bude taktiež prebiehať on-line, na ostatné stupne štúdia tak ako aj po minulé roky prijímacia skúška nebude a selekcia študentov prebehne na základe ich výsledkov z prvého semestra štúdia. Zo skúseností vieme, že ide o veľmi účinnú selekciu, ktorá preverí reálnu schopnosť študentov realizovať právo, nejde teda len o umelú prekážku ako tomu býva pri prijímacích skúškach.  

Nezaznamenali sme nejaké závažnejšie problémy s pripojením na internet našich študentov. Ide o vysokoškolských študentov, pri súčasných technických možnostiach, toto musia zvládnuť vyriešiť. Aj tak však pripravujeme pre istotu viaceré kompenzačné opatrenia, ktoré sa budú môcť realizovať budúci semester, napríklad možnosť dokončenia skúšok z tohto semestra v budúcom semestri. 

V prípade, ak by pandémia zúrila aj budúci akademický rok, sme plne spôsobilí realizovať plnohodnotnú on-line výučbu a preverovanie výsledkov štúdia aj celý budúci akademický rok. Dúfame však, že to nebude nutné, pretože priamy fyzický kontakt medzi ľuďmi je dôležitý jednak pre cvičenie sa budúcich právnikov v sociálnych zručnostiach a jednak pre zachovanie integrity človeka ako bytosti spoločenskej.    

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

dekan PraF UK