Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku II.

Odborná rozprava organizovaná Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na tému aplikácie alternatívnych prístupov a restoratívnej justície v podmienkach Slovenskej republiky


11. 01. 2022 14.20 hod.

 

Vážené študentky, vážení študenti,

týmto si Vás dovoľujeme pozvať na odbornú rozpravu realizovanú v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na tému „Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku II“, ktorá sa uskutoční dňa 25.01.2022 v časovom rozmedzí od 09:00 hod. do 15:00 hod. Rozprava sa uskutoční dištančnou formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Pripojenie do odbornej rozpravy môžete realizovať prostredníctvom linku uverejnenom nižšie. Veríme, že obsah rozpravy bude pre Vás obohacujúci a tešíme sa na Vašu účasť.

HARMONOGRAM

Link na pripojenie:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apkOuT5KzFifEmA3T_rDc1dXloaTzf3rbKb2qF-Bmthg1%40thread.tacv2/1642702758777?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22b22701ac-fc56-44f9-8252-ae0bd0be8ffb%22%7d

 

Dňa 25.01.2022 sa uskutoční odborná rozprava organizovaná Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na tému aplikácie alternatívnych prístupov v justícii v podmienkach Slovenskej republiky. Vysokú odbornú úroveň rozpravy zastrešujú popredné osobnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ako aj uznávané vedecké osobnosti pôsobiace na právnických fakultách v rámci Slovenskej republiky. Úvodný príhovor bude patriť tradične dekanovi právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduardovi Burdovi, PhD. So svojimi príspevkami vystúpia Dr. H. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., prof. PhDr. Gustáv Dianiška, PhD.  Garanciu praktických poznatkov predstavujú zahraniční účastníci rozpravy z Českej republiky, ktorí pôsobia na vedúcich pozíciách popredných inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou restoratívnej justície, ako aj vedúci zamestnanci Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, pôsobiaci v sekcii trestného práva. Pridanou hodnotou rozpravy je tak bezpochyby účasť zástupcov Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, ako aj Institutu pro restorativní justici.  So svojími príspevkami vystúpia JUDr. Samuel Búrsky, riaditeľ odboru probácie a mediácie, sekcie trestného práva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, JUDr. Petra Masopust Šachová, PhD., zakladateľka institutu pro restorativní justici, ako aj PhDr. Jan Tomášek, PhD. z Institutu pro kriminologii a sociálni prevenci. Výsledok takéhoto spojenia teoretických poznatkov s poznatkami aplikačnej praxe má v sebe potenciál priniesť nevyhnutný odborný podklad pre zefektívnenie výkonu probácie, ako aj zvýšenie miery využívania alternatívnych prístupov v oblasti trestného práva v podmienkach Slovenskej republiky. Výstupom z odbornej rozpravy bude vedecký zborník, ktorého obsah má potenciál ovplyvniť smerovanie ďalšej právnej úpravy v oblasti výkonu probácie a formovaní normatívneho textu, ktorý zabezpečí pretavenie princípov restoratívnej justície v aplikačnej praxi.