Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Úradom jadrového dozoru

Dňa 31. januára 2022 Právnická fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK a Úrad jadrového dozoru podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci


03. 02. 2022 14.01 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, (ďalej len ,,PraF UK“), doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len ,,PriF UK“) prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. a predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (ďalej len ,,UJD SR“) Ing. Marta Žiaková, CSc. podpísali dňa 31. januára 2022 na pôde UJD SR Dohodu o vzájomnej spolupráci (ďalej len ,,Dohoda“)

Predmetom Dohody je vzájomná spolupráca, a to najmä v oblasti akademického skúmania právnych otázok a problémov súvisiacich s činnosťami v pôsobnosti UJD SR a v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy absolventov práva a prírodných vied na ich poslanie v zmysle poslania PraF UK a PriF UK, v súlade s pôsobnosťou UJD SR.

Všetky zúčastnené strany vyjadrili veľký záujem o vzájomnú spoluprácu, ktorá sa bude uskutočňovať rôznymi formami najmä vzájomnými konzultáciami odborníkov každej jednej strany Dohody, spoločnou výskumnou činnosťou odborníkov strán Dohody vo všetkých oblastiach pôsobnosti UJD SR a taktiež informovaním a umožňovaním účasti zamestnancov strán Dohody na odborných a vedeckých podujatiach nimi organizovaných.

Okrem uvedeného PraF UK, PriF UK a UJD SR budú vzájomne spolupracovať najmä na rôznorodých vedeckých projektoch a grantoch a pri riešení grantových projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti pôsobnosti strán Dohody.

Dekani oboch fakúlt UK vyjadrujú potrebu prepojenia teoretických vedomostí získaných na akademickej pôde s praktickými skúsenosťami a vedomosťami poskytovanými zo strany zamestnancov UJD SR ako odborníkov v oblasti jeho pôsobnosti. Zároveň si UJD SR uvedomuje potrebu hľadania odpovedí na praktické otázky a problémy aj prostredníctvom nezávislej akademickej obce. Je to vzájomne prospešný vzťah, ktorý odôvodňuje uzavretie predmetnej Dohody.

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Tlačová správa: Právnická fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK a Úrad jadrového dozoru podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci. (1.2.2022)