Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Ivany Šoškovej, PhD.

dňa 18. mája 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU


28. 04. 2017 09.50 hod.

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 18. mája 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949“

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Ivany Šoškovej, PhD., 

pedagogičky z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty,
 Katedry dejín štátu a práva,

na tému:

Rodinné právo medzi súkromným a verejným právom“,

v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.