Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Jána Puchovského, PhD.

dňa 25. mája 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU


28. 04. 2017 09.46 hod.

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 25. mája 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Ústavnoprávne aspekty prechodu Španielska k demokracii“

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Jána Puchovského, PhD., 

pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty, Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky,

na tému:

Európske kontinentálne právo v španielskych zámorských kolóniách“,

v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.