Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia: Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže

Dňa 25. septembra 2017


25. 09. 2017 16.35 hod.

Dňa 25.septembra 2017 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila konferencia na tému EFEKTÍVNOSŤ PRÁVNEJ ÚPRAVY OCHRANY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE – NÁVRHY DE LEGE FERENDA. Konferencia bola zorganizovaná v rámci končiaceho sa projektu APVV-0158-12 „Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi“.

V rámci konferencie aktívne vystúpili členovia riešiteľského kolektívu APVV projektu a predniesli svoje návrhy na zlepšenie súčasnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže, ktorá je predmetom zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov.

Na konferencii sa okrem aktívnych vystupujúcich zúčastnili aj pozvaní odborníci z praxe, ktorí sa venujú súťažnému právu. Išlo predovšetkým o osoby z medzinárodných advokátskych kancelárii, ako aj veľkých podnikateľov, ktorých sa regulácia v oblasti hospodárskej súťaže priamo týka. Účastníci prispeli k dôstojnému priebehu konferencie a aktívne sa zapojili do diskusií nadväzujúcich na príspevky riešiteľov grantového projektu.

Z príspevkov prezentovaných na konferencii je zostavený zborník, ktorý je k dispozícii na v knižnici Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.