Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká konferencia: Právo a ekonómia – výzvy a príležitosti

dňa 20. októbra 2017 (piatok) v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave


14. 07. 2017 16.04 hod.

 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra teórie práva a sociálnych vied
a
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

si Vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu

PRÁVO A EKONÓMIA – VÝZVY A PRÍLEŽITOSTI

s dvoma zastrešujúcimi témami sekcií

Kritické analýzy práva : od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu v práve
a
Ekonomické a právne aspekty korupcie

ktorá sa uskutoční dňa 20. októbra 2017 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá bude venovaná aktuálnej interdisciplinárnej problematike, a to vzťahu práva a ekonómie. Cieľom konferencie je predovšetkým prepojenie právnych disciplín (trestné právo, teória a dejiny práva) s ekonómiou, ale tiež s inými spoločenskými vedami. Uvedený opis sekcií taktiež nájdete v prihlasovacom dotazníku:

1. sekcia „Kritické analýzy práva : od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu v práve“

Kritické analýzy práva majú v právnej teórii a filozofii práva dlhú tradíciu. Z našich skúseností stačí poukázať na kritický postoj marxistickej, resp. marxisticko-leninskej teórie práva k buržoáznemu právu a právnej vede. Príkladom obdobnej kritickej tradície je dnes v Európe tzv. frankfurtská škola, a jej predstavitelia, najmä J. Habermas. Možno sem však počítať tiež kritickú právnu školu 70. a 80. rokov 20. storočia v USA spojenú s menami M. Horwitza, D. Kennedyho či M. Tushneta. Hoci medzitým tento prístup k právu zoslabol, pretavil sa čiastočne (najmä v USA) do podoby pomerne radikálnej rasovej kritiky práva a feministickej a genderovej kritiky práva. Kritickú analýzu práva, tentokrát z pravicového pohľadu, však aktuálne ponúkajú aj niektoré podoby hnutia právo a ekonómia (Law & Economics). Napokon, kritikou vlastného ekonomického prístupu k právu je prúd, ktorý sa neskryte inšpiruje behaviorálnou (psychologickou) ekonómiou, a preto sa označuje ako behaviorálna ekonomická analýza práva.

2. sekcia „Ekonomické a právne aspekty korupcie“

Korupcia ako spoločenský fenomén zasahuje do všetkých oblastí verejného a súkromného života, a to ako v krajinách so stabilnou ekonomikou a s pevnými demokratickými tradíciami, tak aj v krajinách menej rozvinutých. Korupcia je totiž s ľudskou spoločnosťou prepojená vo všetkých fázach jej vývoja, od staroveku až po súčasnosť. Je zároveň fenoménom, ktorý je vhodné riešiť komplexne a predovšetkým celospoločensky. Ambíciou sekcie je skúmanie korupcie v rámci širšieho spoločenského, ekonomického, sociologického a právneho kontextu, vo všetkých jej podobách, a z rôznorodých teoretických aj praktických hľadísk, počnúc teoreticko-právnym a historicko-právnym hľadiskom, pokračujúc ekonomickými, sociologickými a kriminologickými činiteľmi, až po zhodnotenie súčasného stavu s víziou a odporúčaniami de lege ferenda.

V prípade záujmu o účasť na konferencii prosíme o vyplnenie prihlasovacieho dotazníka do 30. septembra 2017. Prihlasovací dotazník nájdete na odkaze: https://goo.gl/forms/GvlE2z4iwnwXv32D2

Konferenčný poplatok vo výške 20,- eur je potrebné uhradiť do 30. septembra 2017 na účet: SK20 8180 0000 0070 0008 3194 VS: 1040240002. Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko. Ubytovanie a cestovné náklady si hradia účastníci sami. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na adrese alexandra.letkovaflaw.uniba.sk

Príspevok bude potrebné odovzdať do 30. novembra 2017. Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník a z vybraných príspevkov bude v renomovanom vydavateľstve vydaná kolektívna monografia.

Program konferencie [PDF]

 

Odborní garanti konferencie     Organizačný výbor
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA JUDr. Alexandra Letková, PhD.
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.Mgr. et Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LLM
Mgr. Slavomíra Henčeková