Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Letná škola medzinárodného práva naplnila očakávania

V dňoch 6.-10. júla 2015 sa takmer 40 študentov zo štyroch slovenských právnických fakúlt zúčastnilo prvého ročníka Letnej školy medzinárodného práva.


30. 07. 2015 19.08 hod.

Projekt zorganizovala Právnická fakulta UK v spolupráci s Európskym združením študentov práva (ELSA) Bratislava a Slovenskou spoločnosťou pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied (SSMP). Záštitu nad podujatím prebral minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, pán Juraj Draxler.

Letné školy práva sa v súčasnosti stávajú čoraz populárnejšími a popri tradičných vzdelávacích metódach sú ideálnym prostriedkom pre ďalší rozvoj právnického vzdelávania. Sú skvelým vybočením zo študentskej rutiny, ale i jedinečnou príležitosťou užitočne investovať svoj čas, zatraktívniť svoj životopis a zároveň zažiť skvelý týždeň so spolužiakmi a kvalifikovanými lektormi. Letná škola medzinárodného práva je jednou zo štyroch letných škôl, ktoré sa počas tohtoročných letných prázdnin uskutočňujú na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Primárnym cieľom Letnej školy medzinárodného práva 2015 bolo študentom poskytnúť komplementárne vedomosti, ktoré sú nadstavbou k predmetu Medzinárodné právo verejné, respektíve Public International Law. Obsahovo bola preto zameraná na aktuálne otázky a aplikačnú prax v tejto oblasti.

Prvý ročník Letnej školy medzinárodného práva otvoril predseda SSMP, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Trnavskej univerzity v Trnave, prof. JUDr. Marek Šmid, PhD., ktorý vyjadril potešenie, že dlho plánovaný projekt letnej školy sa konečne dočkal svojej realizácie. Vo svojom príhovore budúcim kolegom zároveň tlmočil vieru v lepšie prepojenie akademickej roviny s právnou praxou a zvýšenie možností uplatnenia sa absolventov v medzinárodnom práve a príbuzných odvetviach.

Letná škola bola tematicky rozdelená do jednotlivých blokov zameraných na špecifické okruhy medzinárodného práva, pričom lektormi boli kvalifikovaní odborníci so špecializáciou na danú oblasť. Ústrednou témou prvého dňa letnej školy bol „Úvod do problematiky medzinárodného práva“. Prvú prednášku účastníkom adresoval odborný garant letnej školy, JUDr. Metod Špaček, Ph.D., riaditeľ Odboru medzinárodného práva MZV a EZ SR a podpredseda SSMP. Po ňom vystúpil JUDr. Milan Kollár, PhD. (MZV a EZ SR), ktorý sa vo svojej prednáške venoval najmä otázkam zmluvného práva a slovenskej zmluvnej praxe. Vzťah medzinárodného a európskeho práva študentom priblížil  JUDr. Tomáš Buchta, LL.M. PhD. (MZV a EZ SR). Na záver svoje skúsenosti z diplomatických rokovaní účastníkom letnej školy odovzdal doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. (PraF UK), ktorý vo svojom bloku študentom objasnil najmä negociáciu medzinárodnej zmluvy.

Počas druhého dňa sa zúčastnení študenti z interaktívnych prednášok JUDr. Miroslavy Vozáryovej, PhD. (MZV a EZ SR, PraF UK) a jej hosťa - Ing. Mariána Vlasatého - dozvedeli viac o azylovom práve a jeho aplikačnej praxi v podmienkach Slovenskej republiky. Problematike sekuritizácie azylového práva sa vo svojom bloku venoval JUDr. Tomáš Rulíšek, PhD. zo Slovenskej informačnej služby.

Ďalší deň letnej školy bol venovaný oblasti medzinárodného humanitárneho práva, ktorú formou prípadovej štúdie študentom priblížil JUDr. Marcel Vysocký, PhD., prorektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Základné princípy, význam a aktuálne výzvy morského práva vysvetlil vo svojich prednáškach JUDr. Metod Špaček, Ph.D.

Vo štvrtok si účastníci letnej školy rozšírili svoje vedomosti z oblasti medzinárodného trestného súdnictva. Problematiku komplementarity medzi národným a medzinárodným trestným súdnictvom študentom vysvetlila Mgr. Jana Vnuková (MZV a EZ SR). Medzinárodnému trestnému súdu sa vo svojom bloku venoval JUDr. Peter Klanduch, LL.M. PhD. (MZV a EZ SR). Tematiku Rímskeho štatútu účastníkom letnej školy objasnili lektorky JUDr. Zuzana Svatušková, PhD. (MZV a EZ SR) a Mgr. Katarína Poláková, LL.M (CHSH Šiška & Partners).

V nadväznosti na pripravovanú medzinárodnú konferenciu SlovakMUN 2015 - prvé univerzitné modelové zasadnutie OSN na Slovensku – organizovanú Univerzitou Komenského v Bratislave a Európskym združením študentov práva (ELSA) Bratislava bola do programu letnej školy zaradená aj modelová simulácia zasadnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Pod vedením Soni Faithovej a Pavla Krajčiho diskutovali študenti, ako reprezentanti pridelených štátov, v anglickom jazyku o posilňovaní medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti terorizmu. V rámci simulácie tak mohli aplikovať nadobudnuté poznatky a zároveň zlepšiť svoje argumentačné a komunikačné schopnosti.

Počas celého trvania letnej školy prebiehal aj pestrý spoločenský program, počas ktorého sa študenti, lektori a organizátori mohli vzájomne bližšie spoznať a v príjemnej atmosfére neformálne diskutovať o odborných otázkach. Napriek tomu, že tento ročník Letnej školy medzinárodného práva bol prvým, zo strany všetkých zúčastnených strán bol hodnotený mimoriadne pozitívne.

Tešíme sa na ďalšie pokračovanie!