Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc.

dňa 26. júna 2018 (utorok) o 14.00 hod. v Amfiteátri


05. 06. 2018 09.30 hod.

  

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty oznamuje, že sa

dňa 26. júna 2018 (utorok) o 14.00 hod.

na verejnom zasadnutí Vedeckej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,

na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte,
Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)

uskutoční vo veci vymenúvacieho konania za profesora,

verejná inauguračná prednáška
doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc.

 z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty,
Katedry ústavného práva a správneho práva, 

na tému „Efektívne ústavné súdnictvo ako ústavou chránená ústavná hodnota

v odbore 3.4.3. ústavné právo.