Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prihlasovanie na predmet Právna klinika pre komunity

Právna klinika pre komunity 1 a Právna klinika pre komunity 2


01. 07. 2018 17.51 hod.

 

V roku 2012 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nadviazala na tradíciu klinických foriem vzdelávania na svojej akademickej pôde a zaradila do portfólia svojich vyučovacích predmetov aj predmet „Právna klinika pre komunity.“, známa aj pod zahraničným pomenovaním „Street Law“. Podstatou predmetu je doslova dostať právo do ulíc. Cieľom kliniky je  prácou v „teréne“ zvyšovať právne povedomie bežných ľudí, pričom sa zameriava na rôzne komunity – predovšetkým školské komunity, ale aj väznice a výchovné zariadenia.

Predmet je určený pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a pre študentov 1. a 2. ročníka magisterského stupňa štúdia. Študenti v zimnom semestri v rámci predmetu Právna klinika pre komunity 1 a v letnom semestri v rámci predmetu Právna klinika pre komunity 2. Študenti vedú v zásade 4 prednášky vo dvojici pre vybranú komunitu po absolvovaní všeobecnej pedagogicko-didaktickej a odbornej príprave vedenej skúsenými pedagógmi Právnickej fakulty.

Zvýrazňujúc rozhodnutie Právnickej fakulty bojovať proti prejavom extrémizmu, bude jedna z prednášok pre komunitu žiakov a študentov základných alebo stredných škôl tematicky zameraná na boj proti extrémizmu. V záujme kvalitnej prípravy študentov Právnickej fakulty sa v rámci odbornej prípravy na predmet povinne zúčastnia prednášok, ktoré študentom ozrejmia historicko-právne a trestnoprávne aspekty uvedenej problematiky. V záujme rozširovania pôsobenia kliniky aj mimo územie Bratislavy bude prioritným cieľom uskutočňovať výučbu pre komunity z lokality študentovho bydliska.

V novom akademickom roku chystáme zmeny týkajúce sa prípravy študentov a zaradenia nových komunít, o ktorých budeme priebežne informovať na webovej stránke.

Podmienkou zápisu predmetu je prihlásenie na predmet prostredníctvom tejto stránky. Po úspešnom absolvovaní výberového konania bude nasledovať predzápis resp. zápis predmetu prostredníctvom AIS-u.

 

VYHLÁSENIE ŠTUDENTA

Študent sa zaslaním prihlášky na predmet Právna klinika pre komunity 1 alebo Právna klinika pre komunity 2 zaväzuje absolvovať predmet v plnom rozsahu, v zmysle informačného listu k predmetu a podľa pokynov vyučujúceho, pre komunitu určenú mu Právnickou fakultou a tak, aby neohrozil alebo nepoškodil dobré meno Právnickej fakulty a rozvoj jej vzťahov s tretími subjektmi.

 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba zaslaním prihlášky udeľujem súhlas Univerzite Komenského v Bratislave, organizačná zložka: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, so sídlom Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava, IČO: 00397865 ako prevádzkovateľovi (ďalej len „prevádzkovateľ“), so spracúvaním mojich osobných údajov na účely uskutočnenia výučby v rámci predmetu Právna klinika pre komunity 1 a/alebo Právna klinika pre komunity 2 Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rozsahu meno, priezvisko,  adresa trvalého pobytu, názov základnej a strednej školy, ktorú študent navštevoval, e-mail, telefónne číslo a ďalšie údaje nevyhnutné na absolvovanie predmetu. Prevádzkovateľovi tiež udeľujem súhlas s vyhotovovaním a uchovávaním fotokópií alebo skenov mojich úradných dokladov.

Tento súhlas platí po dobu jedného roku od jeho podpísania.

Udelením súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov potvrdzujem oboznámenie sa s Podmienkami ochrany súkromia, ktoré prijal Prevádzkovateľ.

Ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR alebo § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  na účely, ktoré sú založené na právnom základe oprávneného alebo verejného záujmu, vrátane profilovania. V každom prípade mám právo namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Zároveň som si vedomý/á svojich práv ako dotknutej osoby podľa GDPR podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ak ho prevádzkovateľ má, zoznam osobných údajov a účel ich spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov ako aj informácie, či a komu sú osobné údaje poskytované, sprístupňované, prenášané a zverejňované,
 • informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi svoje úradné doklady (originál/fotokópia), môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona pri ich spracúvaní,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Žiadosti dotknutých osôb je prevádzkovateľ povinný vybaviť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči:

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba má ďalej právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Toto právo možno uplatniť v prípadoch

 • spracúvania osobných údajov na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami,
 • spracúvania osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom,
 • spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme a
 • spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. 

Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Okrem uvedeného, dotknutá osoba má právo aj kedykoľvek sa nepodrobiť rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov (napríklad automatizovane vygenerovaná faktúra). Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodnutie preskúma jeho oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia je prevádzkovateľ povinný informovať dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba je v tejto súvislosti oprávnená oboznámiť sa aj s postupom spracúvania a vyhodnocovania.

Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.