Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stáže na súdoch na akademický rok 2016/2017


30. 05. 2016 17.24 hod.

Aj v budúcom akademickom roku máte možnosť vykonávať stáž na niektorom zo všeobecných súdov Slovenskej republiky. Podmienky sú rovnaké ako pri ostatných stážach.

Katalóg pre súdy nájdete TU.

Spôsob výberu:
1. Zaslanie prihlášky, životopisu a motivačného listu minimálne v slovenskom jazyku na e – mail dominika.vesela@flaw.uniba.sk.
2. Vyššie uvedené dokumenty je potrebné zaslať najneskôr do dňa 12. júna 2016 – na neskôr zaslané dokumenty sa neprihliada!
3. Najneskôr do dňa 29. júna 2016 budú študenti vyrozumení o tom, či boli na stáž vybraní a predmet im bude zapísaný do indexu a do AIS – u.
4. Študent sa môže uchádzať maximálne o 2 stáže, vybraný bude len na jednu.
5. Preferovaní sú študenti, ktorých záverečná práca (bakalárska alebo magisterská) je tematicky blízka príslušnej inštitúcii, o ktorej stáž sa študent uchádza.
6. Stáž s kreditovým hodnotením môže študent absolvovať len raz v bakalárskom študijnom programe a raz v magisterskom študijnom programe. To nebráni opätovnému vykonaniu stáže v rámci jedného stupňa štúdia, bez kreditového ohodnotenia a bez zápisu predmetu do AIS-u.