Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

100. výročie začatia ústavného súdnictva na našom území

Dňa 10.novembra 2021 si Právnická fakulta UK v Bratislave a Spolok právnikov a priateľov práva pripomenuli 100. výročie začatia ústavného súdnictva na našom území.


24. 11. 2021 09.20 hod.

 

Dňa 10.novembra 2021 si Právnická fakulta UK Bratislava (ďalej len ,,Praf UK“) a Spolok právnikov a priateľov práva (ďalej len ,,SPPP“) pripomenuli 100. výročie začatia ústavného súdnictva na našom území.

Ústava prvej republiky Československej síce bola schválená už 29.02.1920 a v uvádzacej časti bolo vyslovene ustanovené, že sa zriaďuje ústavný súd, ktorý bude mať 7 členov a bolo určené, ako sa funkcia sudcu obsadzuje. Ale až 10.11.1921 zložil sľub predseda ústavného súdu p. Karel Baxa a presne o týždeň – 17.11.1921 sa konalo prvé rokovanie pléna ÚS ČSR.      

Preto presne 100 rokov od reálneho začatia fungovania tohto ústavného súdu sme si vypočuli niekoľko zaujímavých prednášok, hlavne o tomto priekopníkovi ústavného súdnictva, ale aj o jeho nástupcoch. Prvú prezentáciu mal docent Miroslav Lysý (Katedra právnej histórie a právnej komparastiky PraF UK) a prítomných oboznámil najprv s „prehistóriou“ ústavného vývoja, jeho chápaním v uhorskej a rakúskej časti Habsburgskej ríše a potom sa venoval okolnostiam vzniku a začatia fungovania československého ústavného súdu a dôležitým udalostiam jeho existencie. 

O vývoji po skončení 2. svetovej vojny a obnovení ČSR rozprával Milan Galanda, predseda SPPP a poslanec SNR v rokoch 1990 -92. V tzv. májovej Ústave z roku 1948 ani socialistickej Ústave schválenej v roku 1960 ústavný súd nebol zadefinovaný. V ústavnom zákone v roku 1968, ktorý  zriadil federálny štát, síce bol Ústavný súd ČSSR formálne zriadený, ale nikdy nebol personálne obsadený. Až po Novembri 89 nastal proces, ktorý znamenal renesanciu ústavného súdnictva a všeobecnejšie aj vznik právneho štátu, kde funguje reálny orgán na ochranu ústavnosti a základných ľudských práv. Stalo sa tak schválením ústavného zákona č. 91/1991 Zb. a následne vymenovaním prezidentom  V. Havlom 12 sudcov Ústavného súdu ČSFR v januári 1992. O ÚS ČSFR so sídlom v Brne, jeho činnosťou a najdôležitejších rozhodnutiach zaspomínal JUDr. Ivan Trimaj, jeden z ústavných sudcov reprezentujúcich Slovenskú republiku. Zbierka nálezov a uznesení tohto súdu je v elektronickej podobe na web sídle Ústavného súdu ČR a napriek tomu, že obsahovo nie je veľká, zanechala obrovský odkaz, ktorý je aj dnes využiteľný nielen pre sudcov, ale celú právnickú komunitu a aj širokú verejnosť. O fungovaní prvého Ústavného súdu SR, jeho obsadení aj dôležitých rozhodnutiach mal príspevok Marek Benedik ( AK Havlát ), ktorý pracoval aj ako právny asistent na tomto súde.                                           

Poslednou témou boli predsedovia ústavného súdu, menovite páni Baxa, Krejči a Valko. Ako spomenul M. Galanda, p. Baxa je známy skôr ako primátor mesta Prahy než prvý predseda ústavného súdu. O jeho nástupcoch už bola napísaná kniha, Zdeněk Koudelka napísal knihu s názvom Jaroslav Krejčí, Protektorátni premiér a Předseda Ústavního soudu a o Ernestovi Valkovi je publikácia od jeho kolegu a priateľa Jozefa Vozára Ústav štátu a práva SAV). 

V diskusii docent Milan Hodas (Katedra ústavného práva PraF UK ) poukázal na európsky kontext tejto problematiky a interakcie a vzťahy medzi ústavnými súdmi jednotlivých štátov EÚ a rozhodovaním celoeurópskych ústavných inštitúcií – teda ESD a osobitné postavenie ESĽP v ochrane ľudských práv a základných slobôd. Prítomní si vymenili názory aj na aktuálne trendy v tejto oblasti a nové chápanie ľudských práv. Účastníci sa zhodli, že je dobré si pripomínať také dôležité udalosti a aj v budúcnosti radi prídu na podobné akcie.  Záštitu nad seminárom prevzal rektor Univerzity Komenského, pán prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Samotná akcia sa symbolicky konala v Súdnej sieni profesora Planka, ktorý bol po Nežnej revolúcií vymenovaný za predsedu Najvyššieho súdu SR a bol aj predsedom pracovnej komisie, ktorá pripravovala návrh slovenskej ústavy.     

Tlačová správa: 100. výročie začatia ústavného súdnictva na našom území (24.11.2021)