Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Anglické študijné programy na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Anglické študijné programy na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte


09. 02. 2022 12.00 hod.

Trh vysokoškolského vzdelávania je v porovnaní s nedávnou minulosťou saturovaný veľkým množstvom študijných programov, z ktorých si potenciálny uchádzač o štúdium len veľmi ťažko vyberá – ponuka vysoko prevyšuje dopyt. Svoju úlohu v nižších počtoch študentov hrajú aj prebiehajúce demografické zmeny, kedy sú viditeľné rozdiely v jednotlivých populačných ročníkoch. Netreba zabúdať ani na vplyv modernej rýchlej doby, kedy nestačí budovať svoje meno výhradne na značke a pasívne čakať na študentov, ale aktívne ich oslovovať so svojou ponukou –  odlíšiť sa od iných vzdelávacích inštitúcií kvalitou a aj pestrosťou ponuky študijných programov a predmetov.

Preto, v rámci neustáleho zlepšovania a inovovania metód výučby a stanovovaní si vyšších cieľov, pristúpila Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (PraF UK), k otvoreniu študijných programov vyučovaných v anglickom jazyku. Týmto krokom sme rozšírili a neustále rozširujeme ponuku cudzojazyčných predmetov vyučovaných na našej fakulte a oslovujeme nielen slovenských, ale aj zahraničných študentov, ktorí nemusia za kvalitným vzdelaním cestovať najmä do západnej Európy, ale nájdu ho aj na Slovensku, na našej fakulte.

Samotnému otvoreniu týchto študijných programov predchádzala príprava vo forme budovania ponuky predmetov a v akademickom roku 2017/2018 naša snaha vyústila do otvorenia akreditovaného magisterského študijného program právo, ktorého celá výučba prebieha v anglickom jazyku. Je určený tým uchádzačom, ktorí chcú získať hlbšie znalosti o práve Európskej únie a medzinárodného práva a majú záujem uplatniť sa s v tejto sfére, napríklad v nadnárodných advokátskych kanceláriách, obchodných korporáciách, ústredných orgánoch štátnej správy, či v rámci inštitúcií nadnárodnej povahy, resp. medzinárodných organizáciách. Získaný magisterský titul im zároveň umožňuje zapísať sa do niektorej z profesijných komôr na Slovensku alebo vykonávať niektorú z právnických profesií.

Ako odpoveď na anglický magisterský program, a taktiež v nadväznosti na rastúci záujem študentov a absolventov stredných škôl (domácich a aj zahraničných) o štúdium práva v anglickom jazyku na prvom stupni štúdia, sme v akademickom roku 2020/2021 v spolupráci s Fakultou manažmentu UK otvorili akreditovaný dvojodborový študijný program manažment a právo, ktorý ponúka v syntetizovanej podobe znalosti z oboch týchto odborov. Študenti stredných škôl si často nevedia vybrať konkrétny odbor štúdia, resp. presne definovať svoju budúcu profesiu alebo majú záujem o štúdium primárne v anglickom jazyku, a práve pre nich je určený tento náš program. Ide o program, ktorý svojím nastavením korešponduje s programami vyučovanými na zahraničných univerzitách. Nadobudnutím základných poznatkov z práva a z manažmentu v rámci trojročného štúdia je perspektívny absolvent pripravený pre prax. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia sa môžu študenti rozhodnúť, či chcú pokračovať v štúdiu práva alebo manažmentu ako takých, a to v slovenskom alebo anglickom jazyku. Ide o zmysluplný  bakalársky program, ktorý môže mladým ľuďom pomôcť vedome si vybrať svoju špecializáciu v rámci magisterského štúdia a nadobudnúť odborné poznatky v cudzom jazyku.“  povedala doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium.

K spôsobu výučby ďalej dodala „V rámci implementovanej reformy vzdelávania sa štúdium na našej fakulte nezameriava na memorovanie znalostí obsiahnutých v knihách ( to už považujeme za vývojovo prekonané), ale naším cieľom je vzdelať budúcich právnikov, odborníkov vo svojej oblasti praktickou formou,  a to vo forme klinického právneho vzdelávania (študenti využívajú svoje znalosti na riešenie konkrétneho prípadu, konkrétnej právnej pomoci), účasťou na stážach, zahraničných študijných pobytoch, odbornou vedeckou činnosťou alebo participáciou na medzinárodných simulovaných súdnych sporoch, na ktorých sa naša fakulta pravidelne zúčastňuje a umiestňuje na popredných priečkach.“

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta sa snaží neustále zlepšovať, s cieľom produkovať kvalitných absolventov, ktorí sú úspešní v praxi a nestratia sa ani vo svete.

Tlačová správa: Anglické študijné programy na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (9.2.2022)