Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Úradom pre správu zaisteného majetku

Dňa 2. februára 2022 Právnická fakulta UK a Úrad pre správu zaisteného majetku podpísali Dohodu o vzájomnej spoluprác


03. 02. 2022 14.21 hod.

 

Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,PraF UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., s riaditeľom Úradu pre správu zaisteného majetku (ďalej len ,,Úrad“), Mgr. Jánom Kmeťom, PhD. Dôvodom stretnutia bol podpis Dohody o vzájomnej spolupráce medzi PraF UK a Úradom (ďalej len ,,Dohoda“).

Hlavní predstavitelia spolupracujúcich inštitúcií vyjadrili záujem spolupracovať a uskutočňovať prepájanie praktických skúseností zamestnancov Úradu ako odborníkov v oblasti jeho pôsobnosti s teoretickými vedomosťami z akademickej pôdy. Pán dekan aj pán riaditeľ sa zhodli na  potrebe hľadania odpovedí na praktické otázky a problémy aj prostredníctvom nezávislej akademickej obce. Zároveň obaja potvrdili spoločný záujem a vôľu rozvíjať hodnotovú orientáciu, profesijnú etiku a vzdelanosť študentov PraF UK, ako aj zamestnancov Úradu prostredníctvom vzájomnej spolupráce. Pán dekan a pán riaditeľ si uvedomujú povinnosť vysokých škôl vytvárať kreatívne, dynamické a podnetné študijné prostredie, ktoré je otvorené spolupráci a partnerstvu so širšou verejnosťou a povinnosť viesť študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu.

Vyššie uvedené ciele Dohody je možné okrem iného napĺňať zapájaním zamestnancov Úradu do pedagogického procesu v rámci výučby PraF UK, ako aj v rámci školení, konzultácií pri praktickom spracúvaní záverečných prác študentov PraF UK. Právnická fakulta môže Úradu ponúknuť školenia a kurzy orientované na rôzne oblasti práva, ako aj poskytnúť pomoc pri riešení zložitých právnych otázok prostredníctvom právnych analýz, a to vďaka širokej akademickej obci tvoriacej členov 11 katedier a členov 6 ústavov PraF UK. Ako výhoda a benefit vyplývajúci pre študentov z predmetnej Dohody je možnosť zúčastniť sa stáží na pôde Úradu, v rámci ktorých študenti získajú praktické zručnosti, znalosti a budú mať možnosť vidieť a zažiť výkon činnosti Úradu naživo.

Okrem uvedeného sa Úrad a PraF UK dohodli, že budú spolupracovať na rôznorodých vedeckých projektoch a grantoch a pri riešení grantových projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti pôsobnosti strán Dohody.

Spolupráca má veľký potenciál a budúcnosť pre obe strany Dohody.

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Tlačová správa: Právnická fakulta UK a Úrad pre správu zaisteného majetku podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci (3.2.2022)