Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PraF UK, FIIT STU a SjF budú spolu riešiť regulačné výzvy zavádzania a používania autonómnych vozidiel do praxe

Tlačová správa zo dňa 5. augusta 2021


05. 08. 2021 12.36 hod.

 

PraF UK, FIIT STU a SjF budú spolu riešiť regulačné výzvy zavádzania a používania autonómnych vozidiel do praxe

Bratislava 5. 8. 2021

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (PraF UK) spolu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT STU) a Strojníckou Fakultou (SjF) budú realizovať projekt s názvom Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel. Realizáciu projektu umožnila Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Hlavným riešiteľom projektu je Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. z PraF UK.

Projekt sa zameriava na regulačné výzvy pri zavádzaní a používaní autonómnych vozidiel do praxe. Súčasná právna úprava predstavuje nevhodný právny rámec pre využitie moderných autonómnych prvkov dopravy a zásadným spôsobom brzdí predmetné inovácie. Regulačné výzvy sa v tejto oblasti týkajú predovšetkým oblastí správneho práva, trestného práva a práva informačných technológií v kontexte ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti.

Z technického hľadiska je nevyhnutné posúdiť špecifické možnosti technológií v kontexte konkrétnych návrhov regulačného rámca.

Riešiteľský kolektív zložený z odborníkov na uvedené oblasti práva a technické smery si za cieľ kladie analýzu súčasného právneho stavu, identifikovanie nedostatkov v právnej úprave a aplikačnej prax a formulovanie vlastných legislatívnych návrhov, ktoré by posilnili pripravenosť právneho poriadku Slovenskej republiky na testovanie a zavádzanie autonómnych vozidiel do praxe.

Výsledkom práce odborníkov z oblasti práva a techniky bude obsiahla a verejne dostupná analýza súčasného právneho stavu s poukázaním na možné legislatívne riešenia právnej úpravy, ktorá bude poskytnutá odberateľovi a zároveň verejne dostupná.

„Výskum v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti a určenie páchateľa za trestné činy spáchané autonómnymi vozidlami sa bude zameriavať jednak na výskum v oblasti objektívnej stránky a identifikácii konania, protiprávneho následku stanoveného v Trestnom zákone a ich príčinnej súvislosti ak dôjde k porušeniu záujmu chráneného Trestným zákonom zo strany autonómneho vozidla. Druhou rozsiahlou oblasťou výskumu v oblasti trestnej zodpovednosti pri používaní autonómnych vozidiel bude výskum subjektívnej stránky t. j. zavinenia za trestný čin, ktoré možno rozdeliť do troch základných skupín. Prvým okruhom v rámci skúmania subjektívnej stránky trestného činu spáchaného autonómnym vozidlom bude teoretická koncepcia "nástroja, alebo zbrane", ktorá je ovládaná priamym páchateľom, ktorý autonómne vozidlo kontroluje, či už ide priamo o vodiča alebo osobu, ktorá kontroluje autonómny systém cez vzdialený prístup. Druhý model zodpovednosti za zavinenie bude skúmať prípady "nehôd a náhod" autonómneho vozidla, ktoré naplní objektívnou stránku trestného činu, najmä formou chýb vo vývoji, využitia zraniteľností a backdoorov pri útoku na autonómny systém vozidla apod. Tretí model bude skúmať možnosti  de lege ferenda priamej trestnej zodpovednosti autonómneho systému za svoje konanie za predpokladu, že by bol takémuto systému priznaná právna subjektivita na základe doktríny "učiacej sa umelej inteligencie",“ uviedla profesorka Kurilovská.

„Spojenie dvoch tak vedecký silných fakúlt, akými sú PraF UK a FIIT STU sľubuje kvalitný interdisciplinárny výskum, ako z technického tak i právno-spoločenského hľadiska, ktorého výsledky budú využiteľné v praxi. Zavedenie autonómnych vozidiel do bežnej premávky z dlhodobého hľadiska prinesie zásadné zvýšenie bezpečnosti. Čím skôr však na Slovensku dokážeme toto zrealizovať, tým skôr budeme mať potenciál na to, aby sa Slovensko mohlo stať nielen výrobným, ale aj vývojovým lídrom tohto dopravného segmentu budúcnosti,“ povedal doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK.    

„Téma autonómnej dopravy je na našej fakulte veľmi dobre odborne zastrešená, čo potvrdzujú viaceré naše projekty a výsledky realizované s našimi partnermi. Sme radi, že v rámci schváleného projektu budeme môcť rozvíjať aj multiodborovú spoluprácu s našimi vysokoškolskými kolegami z oblasti práva,“ povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.

„Výskum a budúcnosť moderných automobilov speje k úplnej autonómii. Rozhodujúcu úlohu pri tom zohráva bezpečnosť cestnej premávky. S tým súvisí predovšetkým úprava súčasnej legislatívy.“ Povedal Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír ŠooŠ, PhD. dekan SjF

Tlačová správa: PraF UK, FIIT STU a SjF budú spolu riešiť regulačné výzvy zavádzania a používania autonómnych vozidiel do praxe (5.8.2021)