Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Dňa 28.3.2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretli hlavy inštitúcií, a dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., a generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu (ďalej len ,,SPF“) Mgr. Ján Marosz. Dôvodom stretnutia bol podpis Dohody o vzájomnej spolupráce medzi Praf UK a SPF.


03. 04. 2022 14.48 hod.

 

Dňa 28.3.2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretli hlavy inštitúcií, a dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., a generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu (ďalej len ,,SPF“)  Mgr. Ján Marosz. Dôvodom stretnutia bol podpis Dohody o vzájomnej spolupráce medzi Praf UK a SPF (ďalej len ,,Dohoda“).

 

Dekan Praf UK a generálny riaditeľ SPF vyjadrili záujem aktívne spolupracovať v oblastiach odborného prieniku a uskutočňovať prepájanie praktických skúseností zamestnancov SPF ako odborníkov v oblasti jeho pôsobnosti s teoretickými vedomosťami z akademickej pôdy. Pán dekan aj pán generálny riaditeľ sa zhodli, že je potrebné, vhodné a pre obe inštitúcie prospešné a obohacujúce hľadať odpovede na praktické otázky a problémy, ktoré vzniknú v rámci výkonu činností zamestnancov SPF, aj prostredníctvom nezávislej akademickej obce. SPF to môže pomocť pri riešení ich aktuálnych problémov a pre akademikov z Praf UK to môže znamenať reálny námet na napísanie akademickej štúdie, analýzy, práce, článku v zovšeobecnenej podobe. Zároveň obaja potvrdili spoločný záujem a vôľu rozvíjať hodnotovú orientáciu, profesijnú etiku a vzdelanosť študentov Právnickej fakulty, ako aj zamestnancov SPF prostredníctvom vzájomnej spolupráce. Pán Burda a pán Marosz si uvedomujú povinnosť vysokých škôl vytvárať kreatívne, dynamické a podnetné študijné prostredie, ktoré je otvorené spolupráci a partnerstvu so širšou verejnosťou a povinnosť viesť študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu.

 

Vyššie uvedené ciele Dohody je možné okrem iného napĺňať zapájaním zamestnancov SPF do pedagogického procesu v rámci výučby Praf UK, ako účastníkov – aktívnych alebo pasívnych v rámci sekcií medzinárodných konferencií organizovaných Praf UK, ako aj v rámci školení, konzultácií pri praktickom spracúvaní záverečných prác študentov Praf UK. Právnická fakulta môže SPF ponúknuť školenia a kurzy šité na mieru potrieb SPF, ako aj poskytnúť pomoc pri riešení zložitých právnych otázok prostredníctvom právnych analýz, a to vďaka širokej akademickej obci tvoriacej členov 11 katedier a členov 6 ústavov Praf UK. Ako výhoda a benefit vyplývajúci pre študentov z predmetnej Dohody je možnosť zúčastniť sa stáží na pôde SPF, v rámci ktorých študenti získajú praktické zručnosti, znalosti, budú sa môcť podieľať na zavádzaní nových procesov, ako napr. call centra SPF a budú mať možnosť vidieť a zažiť výkon činnosti SPF.

 

Okrem uvedeného sa SPF a Praf UK dohodli, že budú spolupracovať na rôznorodých vedeckých projektoch a grantoch a pri riešení grantových projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti pôsobnosti strán Dohody.

 

Spolupráca má veľký potenciál a budúcnosť pre obe strany Dohody.

 

Dohoda dostupná TU.

 

Tlačová správa: Právnická fakulta UK a Slovenský pozemkový fond podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci (29.3.2022)