Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekt zameraný na novú právnu úpravu správneho trestania

Vedecko-pedagogickí pracovníci PraF UK navrhnú novú právnu úpravu správneho trestania


03. 11. 2021 17.16 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (PraF UK) v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej budú realizovať projekt s názvom Nová právna úprava správneho trestania.

Hlavným riešiteľom projektu je prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. z PraF UK. Realizáciu projektu umožnila Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

Predmetom predkladaného projektu je vytvorenie návrhu novej právnej úpravy správneho trestania, ktorá bude reagovať na požiadavky kladené medzinárodnými dokumentmi ako aj na súčasné potreby vnútroštátnej aplikačnej praxe. Súčasná právna úprava správnych deliktov je roztrúsená vo veľkom množstve právnych predpisov. O čiastočnej kodifikácií môžeme hovoriť len v prípade priestupkov. Skutkové podstaty ostatných druhov správnych deliktov sú vymedzené v desiatkach až stovkách zákonov, pričom na konanie sa spravidla subsidiárne vzťahuje zákon číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien. Tento stav považujeme za nevyhovujúci a dlhodobo neudržateľný z viacerých dôvodov.

Téma projektu sa primárne týka správneho práva, avšak súčasne má aj výrazne interdisciplinárny charakter, čo si vyžaduje aktívne zapojenie odborníkov z iných, súvisiacich právnych oblastí.

Riešiteľský kolektív je tvorený vedecko-pedagogickými pracovníkmi pôsobiacimi na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, dlhoročným predsedom bývalého správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, dvomi zamestnancami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky venujúcim sa predmetu výskumu. Členmi kolektívu okrem odborníkov na správne právo aj odborníci na ústavné právo, európske právo, trestné právo, občianske právo a právnu teóriu. Riešiteľský kolektív má spolu so zodpovedným riešiteľom 14 členov.

Nosným aplikačným výstupom projektu a teda aj hlavným cieľom je vytvorenie novej právnej úpravy správneho trestania. Nová právna úprava prispeje k jasnému zadefinovaniu mantinelov, v rámci ktorých sa budú môcť pohybovať jednotlivé subjekty vprocese vyvodzovania administratívnej zodpovednosti. Táto úprava vyplnení dlhoročnú existujúcu medzeru, ktorú v súčasnosti z časti vypĺňa judikatúra súdov. Posilní sa tým predvídateľnosť práva a princíp právnej istoty pre všetky osoby zúčastnené na konaní vrátane správneho orgánu, obvineného a poškodeného. Nová práva úprava dá možnosť aj ďalšiemu rozvoji práva v tejto oblasti. Zadefinovanie právnych rámcov pre všetky subjekty umožní aj lepšie uplatňovanie práv, plnenie povinností zo strany jednotlivých subjektov.

Kvalitný návrh novej právnej úpravy má Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ambíciu využiť a posunúť bezodkladne ďalej v rámci legislatívneho procesu. 

Tlačová správa: Vedecko-pedagogickí pracovníci PraF UK navrhnú novú právnu úpravu správneho trestania (3.11.2021)