Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyjadrenie k zavádzajúcim informáciám o uplatnení študentov práva

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta touto tlačovou správou reaguje na nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré zazneli v Hlavných správach TA3 zo strany viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov.


08. 11. 2021 11.07 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (PraF UK) touto tlačovou správou reaguje na nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré zazneli v Hlavných správach TA3  dňa 1.11.2021 (od 12:27) zo strany Mária Lelovského, viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

(Poznámka: v reportáži vystupuje viceprezident RÚZ Mário Lelovský a nie prezident Miroslav Kirivaľga ako je to uvedené v reportáži).

Viceprezident RÚZ sa v rámci reportáže Vysokoškoláci nerobia to, čo študovali vyjadril, cit. „Opakujem, viac ako polovica absolventov vysokých škôl po 5-ročnom štúdiu nepracuje ani po 5 rokoch v tom odbore, ktorý študovali. Toto si nedovolí žiadna firma a dokonca ani žiadna domácnosť, že by investovala do čohokoľvek, o čom vie, že 50 % vlastne sa minie svojmu účelu použitia."

Takéto tvrdenie je veľmi zovšeobecnené a štatistiky dokazujú, že  absolventi právnických fakúlt, majú vyššie percento uplatnenia v zamestnaní súvisiacim s vyštudovaným odborom vzdelania. Podľa posledných oficiálnych štatistík uplatnenia absolventov PraF UK, ktoré sú dostupné na stránke uplatnenie.sk (projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) za rok 2019, až 79 % absolventov PraF UK (II. stupňa) pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania. Absolventi PraF UK (II. stupňa) taktiež pôsobia v rôznych nadnárodných spoločnostiach, neziskových organizáciách, podnikajú, a teda nevykonávajú čisto právnickú profesiu. Avšak nadobudnuté vedomosti a schopnosti im umožňujú vykonávať rôzne povolania. Výsledky o absolventoch PraF UK II. stupňa sú dostupné TU.

Výsledky absolventov PraF UK (I. stupňa), ktorí pracovali vo vyštudovanom odbore vzdelania sú pochopiteľne nižšie (40 %), nakoľko sa študenti po úspešnom absolvovaní bakalárskeho študijného programu (I. stupeň) hneď nezamestnajú ale pokračujú v štúdiu na magisterskom študijnom programe (II. stupeň). Je potrebné podotknúť, že väčšina právnických povolaní vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, a teda absolvent právnickej fakulty (I. stupňa) sa vo väčšine prípadov ani nevie zamestnať vo vyštudovanom odbore vzdelania. Výsledky o absolventoch PraF UK  I. stupňa sú dostupné TU.

Viceprezident RÚZ taktiež uviedol, cit. „Dnes vieme napríklad od právnickej komory, komory advokátov, že keby 5 rokov nevyšiel absolvent práva z vysokých škôl, nevadí. Toľko máme vyštudovaných právnikov."

Tieto informácie sú skreslené a nepresné. V prvom rade Slovenská advokátska komora podľa našich vedomostí nikdy nevydala oficiálne stanovisko, v ktorom by sa vyjadrovala o nadmernom počte absolventov práva. Taktiež nie je vhodné účelovo uvádzať len jeden druh právnického povolania, ktoré má charakter samosprávnej stavovskej organizácie, ktorá pochopiteľne neprijme všetkých absolventov právnických fakúlt. Absolventi právnických fakúlt nachádzajú uplatnenie nie len v advokácii, ale aj v prokuratúre, súdnictve, štátnej správe, samospráve, súkromnom sektore a pod. O absolventov PraF UK je na trhu práce v súčasnosti výrazný záujem a ich uplatnenie v zamestnaní, ktoré súvisí s vyštudovaným odborom vzdelania, potvrdzujú vyššie uvedené štatistiky.

Viceprezident RÚZ taktiež uviedol, cit. „Nie sú prijímačky. Čiže hocikto sa môže prihlásiť a hocikoho aj zoberú." 

Skutočnosť, že sa nekoná v rámci konkrétneho študijného programu prijímacie konanie, ešte neznamená, že všetci prijatí študenti úspešne absolvujú štúdium. Túto skutočnosť potvrdzujú aj počty prijatých študentov na I. stupeň a študentov, ktorí úspešne postúpili do posledného ročníka v II. stupni. V akademickom roku 2017/2018 bolo bez prijímacieho konania prijatých na bakalársky študijný program právo (I. stupeň) v dennej forme 403 študentov. Momentálne je v poslednom ročníku v magisterskom študijnom programe právo (II. stupeň) v dennej forme 172 študentov. Na PraF UK dávame príležitosť všetkým študentom a je na nich, akým spôsobom pristúpia k štúdiu, ktoré je náročné a vyžaduje mnoho úsilia.

Taktiež musíme dodať, že podobné skreslené a zavádzajúce vyjadrenia, ktoré zazneli zo strany viceprezidenta RÚZ len odrádzajú absolventov stredných škôl od toho, aby študovali právo na Slovensku, nakoľko sa im podsúvajú nepravdivé informácie o neuplatniteľnosti v právnických povolaniach a v konečnom dôsledku spôsobujú odliv študentov do zahraničia.

Na záver dodávame, že zatiaľ čo sa o reformách vo vysokom školstve a nedostatočnej príprave študentov na budúce zamestnanie len hovorí, na PraF UK sme reformu právnického vzdelávania začali už v roku 2015. Reforma bola zavŕšená prijatím nových študijných programov, ktoré fungujú od akademického roku 2017/2018. Tieto reformované študijné programy reflektujú požiadavky rôznych právnických povolaní a lepšie pripravujú študentov na ich budúce zamestnanie. Viac o reforme študijných programov TU.