Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Mgr. Martina Turčana, PhD.,

dňa 10. marca 2017 (piatok) o 11.00 hod. v IURIDICU


14. 02. 2017 13.32 hod.

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 10. marca 2017 (piatok) o 11.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Metódy argumentácie v práve“

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Mgr. Martina Turčana, PhD.,

pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty, Katedry teórie práva a sociálnych vied,

na tému:

Vplyv judeo-kresťanskej tradície na štát a právo z pohľadu dneška“,

v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.