Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Panelová diskusia: Benefits and Risks of Legal Clinics a spolupráca Právnickej fakulty UK v Bratislave so Slovenskou advokátskou komorou


15. 12. 2016 12.00 hod.

Právnická fakulta UK v Bratislave v akademickom roku 2016/2017 významným spôsobom napĺňa svoje ambície v rámci rozvoja klinického právneho vzdelávania, ktorého primárnym cieľom je prepájanie teoretického vzdelávania s praxou. Dlhodobým zámerom fakulty bolo vytvorenie predmetu „Študentská právna poradňa“, prostredníctvom ktorého študenti poskytujú pod profesionálnym dozorom supervízorov právne analýzy klientom poradne, čím získavajú cenné skúsenosti, ktoré im uľahčia neskorší vstup do právnej praxe. Dôraz študentskej právnej poradne je kladený na zvýšenie kvality právneho vzdelávania. Zámer vytvorenia študentskej právnej poradne bol vedením a zástupcami Právnickej fakulty UK predstavený Slovenskej advokátskej komore. Významným míľnikom pre spustenie tohto konceptu a jeho ďalší rozvoj predstavovalo súhlasné a podporné stanovisko Slovenskej  advokátskej komory. Bol výsledkom viacerých rokovaní, na ktorých sa vyjasňoval systém fungovania študentskej právnej poradne. Záujmom Slovenskej advokátskej komory bolo najmä to, aby nedochádzalo k paralelnému poskytovaniu právnych služieb, čo fakulta v plnej miere rešpektuje.

Oficiálne vyjadrenie spolupráce oboch inštitúcii predstavuje Dohoda o spolupráci medzi Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou advokátskou komorou podpísaná dňa 25. novembra 2016. Dohoda vyjadruje zámer Slovenskej advokátskej komory aktívne sa podieľať na fungovaní poradne a tým podporovať praktické vzdelávanie právnikov.

S cieľom podporiť rozvoj právnych kliník v podmienkach SR sa Právnická fakulta UK v Bratislave rozhodla usporiadať panelovú diskusiu o klinickom právnom vzdelávaní s medzinárodnou účasťou. Panelovú diskusiu bolo možné usporiadať najmä vďaka finančnej podpore zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Panelová diskusia sa konala dňa 13. decembra 2016 v Súdnej sieni na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Tematické zameranie bolo orientované na benefity, resp. výhody a riziká existencie a fungovania právnych kliník. Medzi diskutujúcimi boli zástupcovia Slovenskej advokátskej komory reprezentujúci právnu prax, zahraniční experti na klinické právne vzdelávanie z USA, Maďarska, Poľska a Čiech, zástupcovia z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zástupca z Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrice a zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Diskusiu slávnostne zahájil dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., ktorý všetkých účastníkov srdečne privítal a vo svojom príspevku vyzdvihol potrebu praktického vzdelávania právnikov na právnických fakultách.  Ocenil ústretový postoj Slovenskej advokátskej komory vo vzťahu k modernizácii právneho vzdelávania a predstavil ďalšie plány fakulty ohľadom reformy študijného programu právo. Za Slovenskú advokátsku komoru sa diskusie zúčastnil jej predseda pán JUDr. Ľubomír Hrežďovič a jej dvaja podpredsedovia. Príspevok predniesol predseda Slovenskej advokátskej komory. Poukázal v ňom na nadviazanú spoluprácu s fakultou, a tiež auditóriu priblížil obsah vzájomných rokovaní, ktoré predchádzali podpisu Dohody o spolupráci a ktorých predmetom bolo najmä prerokovanie možných rizík spojených s činnosťou študentskej právnej poradne. Vystupujúcou za Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave bola riaditeľka Ústavu klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry Mgr. Zuzana Illýová, PhD., ktorá predstavila koncept fungovania a rozvoja klinického právneho vzdelávania na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Na fakulte je momentálne veľké množstvo praktických predmetov zameraných rozvoj praktických právnických zručností študentov. Právnická fakulta v súčasnej dobe ponúka okrem viacerých simulovaných klinických predmetov aj dva predmety, v rámci ktorých študenti pracujú s reálnymi právnymi problémami a stretávajú sa s reálnym klientom. Týmito predmetmi sú Právna klinika neziskového sektora a už spomenutá Študentská právna poradňa. Ďalším z rečníkov v rámci prvého panelu bol riaditeľ centra klinického právneho vzdelávania na Univerzite v Chicagu, profesor Jeff Leslie, ktorý predstavil americký koncept právnych kliník. Upozornil na skutočnosť, že prvé kliniky boli vybudované kvôli tlaku a aktivite samotných študentov, ktorí sa dožadovali praktického vzdelávania. Poukázal tiež na to, že v súčasnej dobe skladba predmetov na právnických fakultách v Chicagu závisí od požiadaviek zo strany advokátskej komory štátu Illinois, ktorá ako akreditujúca inštitúcia právnických fakúlt podporuje zaradenie právnych kliník do portfólia predmetov. Druhý blok príspevkov otvoril zástupca z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Andrej Piovarči, PhD., ktorý sa pozitívne vyjadril vo vzťahu k rozvoju klinického vzdelávania na jednotlivých fakultách v nadväznosti na poskytnutú štátnu dotáciu. Veľmi kladne ohodnotil nadviazanie spolupráce Právnickej fakulty UK v Bratislave so Slovenskou advokátskou komorou. Ďalšími zahraničnými účastníkmi konferencie boli Dr. jur. Judit Tóth, PhD. z Univerzity v Szegede, Filip Czernicki, PhD., ktorý je predsedom Poľskej nadácie právnych kliník  a JUDr. Veronika Tomoszková, PhD. ako vedúca Centra pre klinické právne vzdelávanie na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Všetci zahraniční účastníci v rámci mimoriadne zaujímavých vystúpení hodnotili pôsobenie právnych kliník v ich podmienkach a prestavili systém, akým tieto kliniky fungujú. V rámci posledného bloku sa predstavili zástupcovia Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach JUDr. Adam Giertl a Mgr Dominika Becková, ktorí prestavili progres právnych kliník na ich univerzite s dôrazom na úspešne sa rozbiehajúci projekt kliniky azylového práva. Panelovú posledným vystúpením ukončil prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., ktorý vo svojom príspevku zdôraznil potrebu rozvoja klinického právneho vzdelávania, ktoré si však vyžaduje zvýšená nároky na pedagógov ako aj študentov fakulty. Dôležitá je aj vzájomná kooperácia a výmena skúseností medzi jednotlivými právnickými fakultami na Slovensku.  

Panelová diskusia mala mimoriadne úspešný priebeh a bola sprevádzaná bohatými diskusiami po každom z blokov. Medzi vystupujúcimi panovala v zásade zhoda pokiaľ ide o pohľad na riziká a benefity klinického právneho vzdelávania. Akcentovala najmä potreba neustálej výmeny skúseností ale tiež pripomínania si účelu právnych kliník, ktorým je primárne zlepšovanie kvality právneho vzdelávania a budovanie hodnotovej orientácie študentov.