Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD.

Dňa 23.06.2016 (štvrtok) o 12.00 hod v Amfiteátri


01. 06. 2016 23.58 hod.

 

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty oznamuje, že sa

dňa 23.06.2016 (štvrtok) o 12.00 hod.

na verejnom zasadnutí Vedeckej rady
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,

na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte,
Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)

uskutoční vo veci vymenúvacieho konania za profesora,

verejná inauguračná prednáška doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD.,
z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva,

na tému „Tradičné inštitúty obchodného práva v kontextoch rekodifikácie

v odbore  obchodné a finančné právo.