Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kancelária Najvyššieho súdu SR - Súťaž o najlepšiu úvahu

Úvahu možno prihlásiť do súťaže do 15. októbra 2018


26. 09. 2018 15.24 hod.

 

KANCELÁRIA NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13, 814 90 BRATISLAVA

 

Súťaž o najlepšiu úvahu

 


Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyhlasuje pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti na Najvyššom súde Slovenskej republiky súťaž o najlepšiu úvahu na tému „Najvyššie súdy v meniacej sa dobe – ako to vidím ja“.

Úvaha autora, ktorá sa umiestni v súťaži na prvom mieste, bude uverejnená v informačnom občasníku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky DE IURE.

Autori úvahy, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, získajú príležitosť zúčastniť sa 7. novembra 2018 odbornej časti medzinárodnej konferencie „Najvyššie súdy v meniacej sa dobe“, ktorú organizuje Najvyšší súd Slovenskej republiky a Najvyšší súd Českej republiky v rámci osláv 100. výročia zriadenia Najvyššieho súdu Československej republiky v roku 1918.

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti:

  • právnických fakúlt slovenských vysokých škôl (denná alebo externá forma štúdia).

Formálne kritéria úvahy:

Úvahu možno prihlásiť do súťaže elektronicky (vo formáte .doc) jej zaslaním najneskôr do 15. októbra 2018 na adresu: podatelnansud.sk. Do predmetu uveďte heslo: „Súťaž“.

Požadovaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1.5, okraje 2.5 cm. Maximálny rozsah úvahy je 800 slov.

Súťažiaci musí v elektronickej podobe zaslať spolu s úvahou aj písomný súhlas pre Kanceláriu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na spracúvanie a zverejnenie osobných údajov (v rozsahu meno a priezvisko, názov vysokej školy a fakulty, ktorú navštevuje) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely súťaže a uverejnenia výhernej úvahy v informačnom občasníku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky DE IURE.

Vyhodnotenie výsledkov súťaže bude zverejnené 26. októbra 2018 na webovom sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky si vyhradzuje právo neudeliť úvahám ocenenie, a to v prípade, ak žiadna z nich nebude po posúdení hodnotiacou komisiou spĺňať požadovanú kvalitu.