Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Venujte 2% z Vašich daní z príjmov

Venujte 2% z Vašich daní z príjmov Spolku právnikov Comenius alebo Centru praktického vzdelávania právnikov


08. 02. 2024 12.40 hod.

SPOLOK PRÁVNIKOV COMENIUS 

Spolok právnikov Comenius je občianske združenie, ktorého cieľom je podporovať aktivity Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v oblastiach ako výchova právnikov, poskytovanie ďalšieho vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania, organizovanie vedeckých, odborných a popularizačných podujatí, skvalitňovanie didaktického, priestorového a materiálno-technického vybavenia fakulty a i.

Zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, požiada zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnanec vpíše do predvyplneného Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO, svoje meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane, ktorú môže v prospech vybraného jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane poukázať. Ak odpracoval v roku 2023 dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môže poukázať 3 % zo zaplatenej dane, pričom povinnou prílohou je v tomto prípade aj potvrdenie o ich odpracovaní. Tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, prípadne potvrdenie o dobrovoľnícky odpracovaných 40 hodín) sa doručujú na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30. apríla 2024.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, vpisuje údaje o vybranom jednom prijímateľovi podielu zaplatenej dane priamo do daňového priznania. Ak fyzická osoba odpracovala v roku 2023 dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môže poukázať 3 % zo zaplatenej dane, pričom povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj potvrdenie o ich odpracovaní.

Právnická osoba vpisuje údaje o vybranom prijímateľovi/prijímateľoch podielu zaplatenej dane priamo do daňového priznania. Právnická osoba môže poukázať 2 % z dane, iba ak v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. marca 2024) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), inak poukazuje iba 1 % z dane, čo vyznačí v daňovom priznaní.

Údaje potrebné pre poskytnutie 2%:

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Spolok právnikov Comenius, občianske združenie

Sídlo: Šafárikovo námestie 78/6 81000 Bratislava

IČO: 50644211

 

CENTRUM PRAKTICKÉHO VZDELÁVANIA PRÁVNIKOV 

Centrum praktického vzdelávania právnikov je občianske združenie, ktorého cieľom je podporovať aktivity Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v oblastiach ako výchova právnikov, vytváranie a prehlbovanie väzieb medzi fakultou a absolventmi fakulty, organizovanie vedeckých, odborných a popularizačných podujatí, skvalitňovanie didaktického, priestorového a materiálno-technického vybavenia fakulty a i.

Zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, požiada zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnanec vpíše do predvyplneného Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO, svoje meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane, ktorú môže v prospech vybraného jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane poukázať. Ak odpracoval v roku 2023 dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môže poukázať 3 % zo zaplatenej dane, pričom povinnou prílohou je v tomto prípade aj potvrdenie o ich odpracovaní. Tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, prípadne potvrdenie o dobrovoľnícky odpracovaných 40 hodín) sa doručujú na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30. apríla 2024.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, vpisuje údaje o vybranom jednom prijímateľovi podielu zaplatenej dane priamo do daňového priznania. Ak fyzická osoba odpracovala v roku 2023 dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môže poukázať 3 % zo zaplatenej dane, pričom povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj potvrdenie o ich odpracovaní.

Právnická osoba vpisuje údaje o vybranom prijímateľovi/prijímateľoch podielu zaplatenej dane priamo do daňového priznania. Právnická osoba môže poukázať 2 % z dane, iba ak v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. marca 2024) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), inak poukazuje iba 1 % z dane, čo vyznačí v daňovom priznaní.

Údaje potrebné pre poskytnutie 2%:

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Centrum praktického vzdelávania právnikov, občianske združenie

Sídlo: Šafárikovo námestie 78/6 81000 Bratislava

IČO: 30788633