Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ELSA Day – Ochrana osobných údajov

Čoraz častejšie využívanie on-line prostredia, zverejňovanie osobných údajov na sociálnych sieťach, strata súkromia, zjednodušený prístup k citlivým informáciám. Aj toto boli témy, ktoré vzbudili záujem a rozprúdili diskusiu na treťom ročníku konferencie ELSA DAY organizovanej Európskym združením študentov práva (ELSA) Bratislava a Právnickou fakultou UK.


26. 11. 2014 20.44 hod.

Tristo lokálnych skupín ELSA na 300 rôznych právnických fakultách v 42 krajinách Európy a na blízkom východe si v jeden deň pripomenulo význam a postavenie ľudskej dôstojnosti v modernej spoločnosti. „Každoročne je primárnym cieľom tohto podujatia vytvoriť dostatočné množstvo podnetov na to, aby si predovšetkým mladá generácia budúcich právnikov uvedomila dôležitosť ochrany ľudských práv a ich široké spektrum. Výber témy mal upozorniť na možné hrozby a spôsoby prevencie. V neposlednom rade sme chceli poukázať aj na silné väzby medzi rôznymi odbormi, najmä na prepojenie práva a informatiky“, uviedla hlavná koordinátorka projektu, Bc. Martina Fašková, študentka V. ročníka na Právnickej fakulte UK.

Organizačnému tímu sa podarilo prilákať odborníkov na danú tematiku nielen z akademickej obce, ale i z praxe. Na úvod zaznel príspevok doc. Čentéša z Právnickej fakulty UK a Generálnej prokuratúry SR, ktorý publiku priblížil právne aspekty odpočúvania. O informatizácii spoločnosti hovorili doc. Olejár a Dr. Janáček z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Problematiku bezpečnostných incidentov a spôsobov ich riešenia ozrejmil zástupca CSIRT.SK, Mgr. Jurčík. Na konferencii nechýbal ani Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dr. Zubko, Mgr. Múčka a Mgr. Danč sa v príspevku venovali vývoju ochrany osobných údajov v on-line prostredí. Pozvanie prijal a do problematiky elektronického podpisu publikum uviedol Mgr. Ing. Šefara zo spoločnosti KOOL4, ktorá v tejto oblasti poskytuje expertné služby. Pán Košinár, uznávaný expert pracujúci v jednej z najznámejších a najprogresívnejších slovenských firiem – ESET – priblížil sociálne inžinierstvo ako cestu k osobným údajom.

Tretí ročník ELSA DAY vzbudil aj mediálny záujem TV JOJ a Právnej Revue. Zaujímavosťou je aj nadviazanie spolupráce so Stredoškolskou študentskou úniou Slovenska (ŠUS), ktorá ponúkla účasť na podujatí mimoriadne talentovaným stredoškolákom z celého Slovenska so záujmom o život a dianie okolo seba. Fašková dodala, že výstupom z konferencie bude zborník, ktorý vydá ELSA Bratislava v spolupráci s Právnickou fakultou UK pravdepodobne v letnom semestri akademického roka 2014/2015.

Projekt bol organizovaný v spolupráci so Stredoškolskou študentskou úniou Slovenska (ŠUS) a spoločnosťou lifeworks, s.r.o., ktorá sa zameriava na podporu inovatívnych riešení.