Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Energetická bezpečnosť a budovanie energetickej únie

Dňa 26. marca 2015 sa na akademickej pôde uskutočnila zaujímavá panelová diskusia na tému „Energetická bezpečnosť a budovanie energetickej únie“, ktorá bola organizovaná ako sprievodné podujatie medzinárodného projektu SlovakMUN 2015 – Modelové zasadnutie OSN t.j. prvej slovenskej univerzitnej simulácie zasadnutia OSN, ktorá sa uskutoční začiatkom novembra 2015.


27. 03. 2015 20.50 hod.

„Pri otázke energetickej bezpečnosti musí Európska únia vystupovať a konať jednotne.“ Tieto slová bývalého predsedu Európskej komisie José Manuela Barrosa sa stali impulzom a ústrednou myšlienkou pre rozšírenie debaty o transformácii celého energetického systému. Energetická bezpečnosť a energetická únia v súčasnosti predstavujú pre medzinárodne spoločenstvo zásadné témy, ktoré sa navyše stali osobitnou agendou Slovenskej republiky z hľadiska štátnych záujmov a príprav na slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie.

Hlavným cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu o kľúčových otázkach energetiky v rámci krajín strednej Európy, a to v kontexte rozvoja energetickej politiky EÚ. Stretnutie odborníkov a predstaviteľov slovenského energetického sektora tak tematicky nadviazalo na modelový výbor Economic and Social Council zaoberajúci sa témou „Dosahovanie energetickej bezpečnosti v Európe, na strednom východe a ostatných regiónoch.“ V neposlednom rade bolo ambíciou tiež prispieť k motivácii a k rozšíreniu medzinárodného rozhľadu širokej verejnosti o tejto dôležitej a aktuálnej problematike.

Prednášajúci prezentovali rôzne aspekty budovania energetickej únie v rámci EÚ a príležitosti a ciele Slovenskej republiky v oblasti energetickej bezpečnosti. Rokovanie prebiehalo v dvoch paneloch, ktoré sa venovali konkrétnym energetickým otázkam, akými súprínosy a prekážky energetickej únie EÚ, dodávky zemného plynu a ropy do EÚ, elektrická energia, jadrová energia, limity európskeho súťažného práva v tejto oblasti či globálne energetické výzvy z pohľadu svetovej ekonomiky. Diskusie sa zúčastnilo celkom deväť prednášajúcich reprezentujúcich štát, súkromnú energetickú sféru i akademické a vedecké prostredie. Rôznorodé zastúpenie tak zabezpečilo vysoký odborný profil a viaceré pohľady na túto zložitú tému. Po jednotlivých príspevkoch nasledovali diskusie medzi všetkými prítomnými, ktoré podnietili vznik ďalších otázok.

Stretnutie otvoril predseda vlády SR Robert Fico s príspevkom „Energetická bezpečnosť a budovanie energetickej únie z pohľadu štátnych záujmov Slovenska“, ktorý v tomto kontexte uviedol, že: „Slovenská republika podporuje budovanie energetickej únie, ktorá predstavuje ďalší krok v integrácii európskeho priestoru. Je dôležité, aby sa každý obyvateľ cítil bezpečne v otázkach dodávky plynu či elektriny za primerané ceny a aby sa zamedzilo zneužívaniu plynu ako politického nástroja.“

Viacerí panelisti sa zaoberali piatimi základnými aspektmi energetickej únie, ktorými sú energetická bezpečnosť, vzájomná solidarita a dôvera medzi členskými štátmi, jednotný energetický trh, dôraz na energetické úspory a nízkoemisná energetika, ktoré sú tiež hlavnými témami summitu Európskej únie v Bruseli.

Analytik a zakladateľ portálu Energie pre Vás Jozef Badida vo svojom prejave spomenul, že: „Základným cieľom energetickej únie je postupný prechod na bezpečný, konkurencieschopný, integrovaný a udržateľný energetický systém. Nejde však o nové myšlienky únie, ale o staré nápady v novom šate. Skutočnou novinkou je snaha o maximálne zosúladenie jednotlivých krokov.“

Profesor Peter Staněk z Ekonomického ústavu SAV sa vo svojom vystúpení zameral na viacero otázok súvisiacich s energetickou úniou a energetickou bezpečnosťou. Vyzdvihol projekt Smart Cities, ktorý už v niektorých európskych štátoch funguje. Na diskusnú otázku z publika ohľadom výrazných zmien cien ropy na trhu a reflexie týchto zmien na konečné ceny odpovedal, že: „Ceny energií nie sú ovplyvňované nákladmi na ich získavanie, ale geopolitickým pozadím, ktoré využíva ekonomiku pre politické prerozdelenie sveta.“

Diskusie sa zúčastnil aj profesor Pavel Povinec z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý svoj príspevok venoval téme budúcnosti jadrovej energetiky. V tejto súvislosti uviedol, že: „Energie z fosílnych palív, akými sú uhlie, ropa a plyn sú už v dnešnej dobe pasé, avšak napriek tomu sa ešte v nasledujúcich desaťročiach budú využívať.“ Profesor Povinec sa ďalej vyjadril, že rozvoj obnoviteľných zdrojov energie by mali rozvíjať najmä bohaté krajiny.

Panelovú diskusiu zorganizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava v spolupráci s Univerzitou Komenského a ďalšími partnermi. Podujatia sa zúčastnili mnohí študenti, pedagógovia, zástupcovia médií, viacerí odborníci a ďalší hostia. Prodekan Vladislav Mičátek z Právnickej fakulty Univerzity Komenského vyjadril na záver presvedčenie, že: „Takéto a podobné projekty organizované akademickou obcou prispievajú k rozšíreniu odborného povedomia verejnosti, a tak reflektujú výzvu EÚ aktívne zapájať občanov do diskusie o našom svete a o našej spoločnej budúcnosti.“

Videozáznamy z podujatia:

http://www.vlada.gov.sk/<wbr />20150326-vystupenie-predsedu-<wbr />vlady-sr-roberta-fica-pocas-<wbr />diskusie-o-energetickej-<wbr />bezpecnosti/

http://www.vlada.gov.sk/<wbr />20150326-diskusia-o-<wbr />energetickej-bezpecnosti-na-<wbr />pode-pravnickej-fakulty-<wbr />univerzity-komenskeho-v-<wbr />bratislave/