Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015


22. 03. 2015 21.08 hod.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave organizovala dňa 19.-21. marca 2015 v poradí už 9. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015, už tradične, v Častej – Papierničke. Konferencia sa konala pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského a Kancelárie Národnej Rady Slovenskej Republiky.

Míľníky práva sú odbornej verejnosti dobre známe ako fórum, na ktorom doktorandi a mladí vedeckí pracovníci prezentujú výsledky svojej vedeckej práce, diskutujú o aktuálnych otázkach právnej teórie a hľadajú riešenia problémov, ktoré prináša aplikačná prax. Ponúkajú nielen výbornú príležitosť pre odborný rast, ale aj nadväzovanie a rozvíjanie osobných vzťahov s účastníkmi z právnických fakúlt zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Srbska a ďalších krajín.

Konferenciu otvoril nový dekan Právnickej fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., ktorý srdečne pozdravil prítomných účastníkov a vyjadril radosť nad stúpajúcou tendenciou odbornej stránky konferencie, o ktorú je čím ďalej, tým väčší záujem.

9. ročník konferencie sa niesol v duchu zmien. Novinkou v organizácii konferencie bolo určenie konkrétnych tém v 11 slovenských sekciách a v anglickej sekcii európskeho a medzinárodného práva a zabezpečenie prítomnosti vysoko kvalifikovaných garantov, nie len z radov členov fakulty, ale aj z právnej praxe. Uvedené organizačné zmeny prispeli k zvýšeniu odbornej úrovne konferencie, ktorá si ale stále ponecháva charakter priateľského prostredia vhodného aj pre prvoprednášajúcich doktorandov.

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore predstavujú v podmienkach Slovenskej republiky jedinečný projekt, ktorý sa teší veľkej obľube v odborných kruhoch, o čom svedčí aj jeho označenie účastníkmi za „vrchol konferenčnej sezóny“.