Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ukrajinská kríza a budúcnosť transatlantickej bezpečnosti

Dňa 15. apríla 2015 sa na akademickej pôde uskutočnila ďalšia z radu panelových diskusií, tentokrát na veľmi aktuálnu tému „Ukrajinská kríza a budúcnosť transatlantickej bezpečnosti“. Diskusia bola organizovaná ako sprievodné podujatie medzinárodného projektu SlovakMUN 2015 – Modelové zasadnutie OSN t.j. prvej slovenskej univerzitnej simulácie zasadnutia OSN, ktorá sa uskutoční začiatkom novembra 2015. Hlavným cieľom podujatia bolo prispieť k rozšíreniu rozhľadu o tejto dôležitej a aktuálnej problematike z rôznych perspektív a poskytnúť študentom a širšej verejnosti priestor pre diskusiu.


16. 04. 2015 21.10 hod.

Stretnutie otvoril dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. Eduard Burda, PhD., ktorý vyjadril názor, že súčasná kríza na Ukrajine je dôkazom toho, že si nikdy nemôžeme byť istí, ako sa situácia vo svete, dokonca aj v bezpečnom regióne, vyvinie.

Rokovanie prebiehalo v jednom paneli, ktorého sa zúčastnilo 5 prednášajúcich z rôznych oblastí odborného pôsobenia. Ako prvý vystúpil zahraničnopolitický analytik a bývalý minister medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky RNDr. Pavol Demeš, CSc., ktorý zúčastneným prezentoval vlastné fotografie zobrazujúce Kyjev po silných demonštráciách a zdôraznil, že Ukrajina má pre Slovensko strategický význam.

Do diskusie sa následne zapojil expert Slovenskej atlantickej komisie PhDr. Jaroslav Naď, ktorý sa vyjadril, že Ukrajina potrebuje v súčasnej dobe zásadné reformy a pomoc ostatných štátov. Podobne, ako jeho predrečník zdôraznil, že je strategickým záujmom Slovenskej republiky, aby sa Ukrajina stala členským štátom NATO a EÚ. V zaujímavej téme pokračoval bývalý predseda Slovensko-ruskej spoločnosti a pedagóg Právnickej fakulty UK JUDr. Branislav Fábry, PhD. Ten vo svojom prejave skonštatoval, že Ukrajina je krajinou, v ktorej dlhodobo existovali rozličné názory na jej vývoj,  čo spôsobovalo napätie. Doktor Fábry vyjadril na záver názor, že v tejto chvíli je potrebné toto napätie znižovať a nastoliť racionálny dialóg na oboch stranách, pretože v súčasnosti existuje priveľa predsudkov a nedôvery. 

Diskusie sa zúčastnil aj doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý vo svojej prednáške zhrnul štyri možné scenáre ďalšieho vývoja na Ukrajine a uviedol, že riešenie krízy by videl v dohode Minsk II, do ktorej by mali byť zapojení iba zainteresovaní aktéri. Ako posledný panelista vystúpil zástupca riaditeľky Divízie verejnej diplomacie NATO Headquarters doc. PhDr. Petr Luňák, ktorý sa okrem iného vyjadril k problematike spolupráce NATO a Ruska, a to, že Severoatlantická aliancia uskutočnila za posledných 20 rokov množstvo praktických krokov pre zlepšenie vzťahov a spolupráce s Ruskou federáciou.

Záverom dodávame, že rôznorodé zastúpenie hostí zabezpečilo vysoký odborný profil a viaceré pohľady na túto zložitú tému. Následná diskusia bola mimoriadne zaujímavá, podnetná a vzbudila veľký záujem študentov. 

Panelovú diskusiu zorganizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava v spolupráci s Univerzitou Komenského a ďalšími partnermi.