Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

TTIP – Dohoda medzi EÚ a USA o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve

Dňa 27. apríla 2015 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila panelová diskusia, ktorá bola organizovaná na aktuálnu zahranično-politickú tému „TTIP – Dohoda medzi EÚ a USA o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve“.


28. 04. 2015 15.56 hod.

Stretnutie otvoril prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, JUDr. Vladislav Mičátek, PhD., ktorý poďakoval prítomným hosťom za účasť a uviedol: "Sme presvedčení, že úlohou akademického prostredia je sprostredkovať širšej verejnosti viac poznatkov o aktuálnom vývoji, rokovaniach a prínosoch zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA, keďže v tomto priestore sa tvorí 40% svetovej hospodárskej produkcie. Táto dohoda môže priniesť viac práce, investícií a stimulovať hospodársky rast, takže bude mať dosah na každého obyvateľa."

Rokovanie prebiehalo v jednom paneli, ktorého sa zúčastnili 4 prednášajúci z rôznych oblastí odborného pôsobenia. Ako prvý vystúpil zástupca veľvyslanca Spojených štátov amerických v Slovenskej republike Norman Thatcher Scharpf, ktorý prítomným objasnil, aké výhody prináša Dohoda medzi EÚ a USA o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve. Vo svojom prejave spomenul viaceré oblasti, ktorých sa dohoda týka, napríklad stanovenie globálnych štandardov, úspory spotrebiteľov či vytváranie nových pracovných miest.

Ďalším prednášajúcim bol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek, ktorý uviedol, že dohoda je jednou z desiatich najdôležitejších priorít Európskej komisie a predstavuje najlepší nástroj na zlepšenie postavenia Európy na svetovom trhu. Pán Chrenek, rovnako ako jeho predrečník, objasnil niektoré súvisiace skutočnosti a priblížil ekonomické a strategické zameranie Európskej komisie a Slovenska. Spomenul tiež, že dohoda prinesie nové možnosti pre export, podporí existujúce pracovné miesta a zabezpečí tvorbu nových.

Ako tretí panelista vystúpil generálny riaditeľ Sekcie zahraničného obchodu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Štefan Rozkopál, ktorý pripomenul, že táto dohoda medzi EÚ a USA nie je ničím novým. Počas svojej prednášky objasnil prítomným dôvody hlbšieho prepojenia medzi EÚ a USA, no na druhej strane uviedol aj riziká, ktoré z tohto partnerstva môžu vzniknúť, napríklad zvýšený export amerických produktov na tradičné európske trhy a v nadväznosti na to, možné ohrozenie domácich výrobcov. V tejto súvislosti však doplnil, že ide o otvorený trh.

Ako posledná vystúpila zástupkyňa z Ministerstva financií Slovenskej republiky Andrea Holíková, ktorá sa vo svojom vystúpení zamerala na problematiku ISDS (Investor to State Dispute Settlement). Ide o mimosúdne riešenie sporov zahraničných investorov proti štátu pred arbitrážnym tribunálom. Takéto riešenie môže byť súčasťou investičnej kapitoly v dohode uzatváranej na úrovni EÚ (ako napr. CETA alebo TTIP).

Na záver konštatujeme, že zapojenie hostí z oboch strán Dohody medzi EÚ a USA o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve zabezpečilo vysoký odborný profil a viaceré pohľady na túto významnú tému.

Panelovú diskusiu zorganizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava v spolupráci s Univerzitou Komenského a ďalšími partnermi.