Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

III. ročník Konferencie o pozemkovom práve

Dňa 8. decembra 2023 o 9.00 h v Amfiteátri (2. poschodie stará budova)


07. 12. 2023 08.58 hod.

 

PraF UK privíta v piatok 8. decembra 2023 účastníčky a účastníkov III. ročníka Konferencie o pozemkovom práve, ktorá sa uskutoční v prednáškovej miestnosti Amfiteáter, zároveň je možnosť zúčastniť sa konferencie aj on-line. Na programe sú témy ako Procesnoprávne aspekty pozemkových úprav z pohľadu projektanta pozemkových úprav, Environmentálny rozmer pozemkových úprav, Pozemkové úpravy z pohľadu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a iné. 

PROGRAM

Teams pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFlYzlmYzItMmUxZC00MzU1LWE2YjMtMzUzOTAwZjIxYmMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d