Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná vedecká konferencia „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“

Klub dekana (č. 326 SB) Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava dňa 4. decembra 2019 (streda) od 11:00 hod. do 16:00 hod.


21. 11. 2019 13.36 hod.

 

Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Katedrou trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, sa uskutoční v rámci finálneho roku riešenia projektu VEGA 1/0907/16 „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“.  Jej hlavným cieľom je systematické rozpracovanie nástrojov na ochranu veriteľov z pohľadu interdisciplinárneho, ako práva trestného, tak aj správneho, finančného či obchodného. Účelom je identifikovanie nedostatkov súčasnej právnej úpravy a rovnako aj komparácia vybraných právnych problémov a inštitútov s ich riešením a zakotvením vo vybraných štátoch v zahraničí, tiež za využitia komparácie historickej. Za rámcové trestné činy pre danú oblasť sú považované najmä trestné činy poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, zneužívanie informácií v obchodnom styku a skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.

 

Program nájdete tu.

 

Vedeckí garanti konferencie:                  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

                                                                         prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

 

Organizačný výbor konferencie:            JUDr. Natália Hangáčová

                                                                         JUDr. Stanislav Mihálik

                                                                         Mgr. Filip Vincent