Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tretí ročník konferencie o pozemkovom práve v spolupráci s Komorou pozemkových úprav SR

V piatok 8. decembra 2023 sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konal III. ročník konferencie o pozemkovom práve, a to za vzájomnej spolupráce s Komorou pozemkových úprav SR (KPÚ SR) a vďaka úspešnému projektu „Efektívne pozemkové úpravy“ APVV 19-0494 (ďalej len projekt) cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja, ktorý prebieha už tretí rok a blíži sa do svojej finálnej fázy.


14. 12. 2023 09.10 hod.

 

Po úvodnom privítaní  profesorom Mariánom Vrabkom z PraF UK a Ing. Jozefom Uhlíkom, predsedom KPÚ SR, sa slova ujal prodekan Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., L.MM., so sumarizáciou výsledkov projektu: „Vďaka spolupráce katedier PraF UK správneho a environmentálneho práva, právnych dejín a vďaka spolupráce s externými spolupracovníkmi ako sú doktor Marek Maslák a doktorka Lucia Filagová sme dokázali dať dohromady projekt o pozemkových úpravách, ktorý v súčasnosti prináša naozajstné a reálne výsledky v tejto problematike“. Prodekan zároveň podotkol, že: „Významná časť obsahu projektu je zameraná aj na výchovu nových právnikov na oblasť problematiky pozemkových úprav, a to v rámci povinne voliteľného predmetu – Pozemkové právo – a za fakultu ma teší, že aktuálne máme prihlásených študentov až do 12 seminárnych skupín“.

Konferencia následne pokračovala prvým blokom so zameraním na „Právne aspekty pozemkových úprav“, v ktorom odborníci diskutovali o procesnoprávnych aspektoch pozemkových úprav z pohľadu projektanta, o environmentálnom rozmere pozemkových úprav, o evidencii pozemkov v katastri nehnuteľností a o novej právnej úprave pozemkových úprav, a to aj z pohľadu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, za ktoré so svojim príspevkom vystúpil Ing. Andrej Vašek.

Druhý blok sa venoval téme „Pozemkové úpravy očami projektanta“. V rámci neho sa rozoberali komplexné pozemkové úpravy – úvodné podklady, prípravné konanie, projektovanie a vykonanie projektu a v závere i samotné vyhodnotenie doteraz vykonaných projektov pozemkových úprav.

Tlačovú správu nájdete TU.