Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Siedme zasadnutie členov Alumni klubu PraF UK

V priestoroch PraF UK sa vo štvrtok podvečer 16. novembra 2023 konalo 7. zasadnutie členov Alumni klubu fakulty.


23. 11. 2023 08.37 hod.

Na stretnutí boli prítomní členovia Výkonnej rady Alumni klubu a členovia klubu spolu s členmi vedenia a pedagogickými zamestnancami PraF UK. Zasadnutie otvoril a prítomných privítal prezident Alumni klubu JUDr. Oszkár Világi PhD. Zdôraznil význam fungovania klubu a po odmlke štyroch rokov, keď sa pre pandémiu COVID-19 nekonalo žiadne zasadnutie, vyjadril očakávanie aktívneho zapájania sa klubu do aktivít PraF UK, aby sa tak členovia klubu podieľali na zachovaní hodnôt právnického vzdelávania.

Následne sa slova ujal dekan PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Nadviazal na slová prezidenta a upresnil, že zasadnutia členov klubu sa budú konať trikrát do roka, a to dvakrát v letnom semestri a raz v zimnom. Prítomných upovedomil, že fakulta v rámci príprav svojich akcií (konferencií, panelových diskusií, workshopov) vždy posiela pozvánky aj členom klubu. V príhovore poukázal na dve zásadné veci – prvou je reformácia študijného programu, pričom aktuálne sú to už dva ukončené ročníky absolventov, ktorých výučba bola zameraná na praktické riešenia vo vzdelávaní. Zdôraznil, že na bakalársky program eviduje fakulta pochvalné reakcie, a to  ako od študentov, tak i z praxe prichádzajú reakcie na dobrú pripravenosť absolventov. Reforma magisterského štúdia bola do veľkej miery poznačená pandémiou COVID-19 a práve aplikované predmety – interdisciplinárne, ktoré majú smerovať k väčšej schopnosti študenta pracovať s právnymi textami, verejne vystupovať, či písať podania, žaloby, odôvodnenia rozhodnutí, potrebujú nastaviť na želanú úroveň. Práve preto potrebuje fakulta spätnú väzbu od zabehnutých skúsených absolventov z praxe. Druhou dôležitou záležitosťou je pre vedenie fakulty sfunkčnenie budovy na Vajanského nábreží oproti UK, ktorú fakulta získala v roku 2019 a rekonštrukčné práce by sa mali začať na jeseň roka 2024. Dekan vyzval prítomných na diskusiu a podporu vo veci rekonštrukcie a privíta priestor aj na osobné stretnutia a rozhovory.

Slova sa ujal aj tajomník Alumni klubu JUDr. Ondrej Laciak, ktorý celé podujatie moderoval, a následne vyzval prodekana pre vzťahy s verejnosťou Mgr. Maroša Pavloviča, PhD., L.MM., aby zhodnotil činnosť klubu za rok 2023 a predstavil víziu na rok 2024. Prodekan Pavlovič zdôraznil najmä otvorenosť členstva klubu pre všetkých absolventov PraF UK, a to, že jeho členovia sú vždy vítaní na všetkých podujatiach fakulty. Vyzdvihol najvýznamnejšiu udalosť roka fakulty, ktorou je organizovanie medzinárodnej vedeckej právnickej konferencie „Bratislavské právnické fórum“, pričom tohtoročný 9. ročník sa usporiadal pod záštitou Alumni klubu PraF UK. Konferenciu prezentoval ako najväčšiu právnickú konferenciu v priestore strednej Európy, pričom tento ročník sa v plenárnej sekcii zameral na dve panelové diskusie aktuálnych tém – jedna v oblasti práva informačných technológií a druhá v oblasti trestného práva, čo malo veľký pozitívny ohlas zo strany účastníkov. Prodekan ďalej prítomných upovedomil o zavedení „odznaku absolventa“, ktorý sa v októbri tohto roka slávnostne odovzdal absolventom na magisterských promóciách, čo malo veľký vplyv na nárast členov Alumni klub. Zároveň v rámci budovania identity člena klubu sa zaviedol aj „odznak člena klubu“, ktorý prítomní dostali na konci tohto zasadnutia. Informoval aj o príprave prvého ročníka ročenky Alumni klubu PraF UK, kde sa zhodnotí činnosť klubu za rok 2023, v rozhovoroch sa predstavia významní absolventi fakulty a iné. Ročenka vyjde koncom tohto roka a členom klubu sa zašle poštou v priebehu januára 2024.

Následne v druhej časti 7. zasadnutia Alumni klubu prebehla panelová diskusia na tému „Vplyv judikatúry ESĽP na právnu úpravu rodiny“, na ktorú prijali pozvanie ombudsman JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M., odborná asistentka z Katedry občianskeho práva PraF UK Mgr. Petronela Luprichová Cvengrošová, PhD. a prof. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. z Katedry ústavného práva PraF UK.