Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

MÍĽNIKY PRÁVA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE 2023

Najväčšia slovenská právnická konferencia mladých vedeckých pracovníkov na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave.


19. 05. 2023 14.14 hod.

 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovala 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2023“. Konferencia sa konala pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduarda Burdu PhD. dňa 19. mája 2023. Platformou pre konferenciu boli priestory Právnickej fakulty UK v Bratislave súčasne s audiovizuálnou online formou. 

 

Mladí vedeckí pracovníci sa na konferencii venovali témam štátnych orgánov, reformy verejnej správy, občianskej spoločnosti, trestnej politiky, ale i kontextu situácie na Ukrajine, pričom sa zamerali na spôsoby riešenia nadnárodných a medzinárodných sporov. Konferenciou rezonovala aj otázka trestnej politiky vo vzájomnej spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR. Na tejto sekcii vystúpili renomovaní prokurátori, ako aj profesori trestného práva.

Konferencia bola významným míľnikom pre inštitucionálnu spoluprácu Právnickej fakulty s významným ústredným orgánom štátnej správy – Úradom vlády SR, zastúpený jej predsedom Júliusom Jakabom. Dekan Právnickej fakulty Eduard Burda spolu s vedúcim Úradu vlády SR podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci, ktorá je zameraná na protikorupčnú agendu. Vedecký potenciál a praktické skúseností oboch inštitúcií povedú k projektu, ktorého účelom bude skúmať korupciu v rovine prevencie, ale aj represie. V rámci tejto sekcie vystúpil aj zástupca Rady pre štátnu službu Maroš Paulini, ktorý prezentoval činnosť rady v ostatnom období a etické aspekty výkonu štátnej služby.

 

Svoje zastúpenie na konferencii mal aj Národný inšpektorát práce, ktorý bol odborným partnerom sekcie zameranej na krízy a ich vplyv na pracovné právo. Medzi témami rezonovala práca z domu, ale i otázka uplatnenia občanov Ukrajiny na slovenskom pracovnom trhu. Diskusia sa dotkla aj témy zdieľanej ekonomiky spojenej so stieraním hraníc medzi zamestnaním a výkonom podnikateľskej činnosti. Ďalším z renomovaných partnerov, ktorý sa podieľal na priebehu konferencie, je spoločnosť Ernst & Young Slovakia. V rámci sekcie finančného práva sa otvárali témy deficitu všeobecného rozpočtu, udržateľnosti na slovenských finančných trhoch, digitálnych aktív a digitálnej ekonomiky.

 

V sekcii občianskeho práva bol kladený dôraz na výzvy v 21. storočí. V rámci diskusie významným spôsobom zaznela problematika rodinného práva, a taktiež otázky uzatvárania zmlúv, či vedenia civilného sporového konania prostredníctvom nástrojov komunikácie na diaľku. Právnym odvetvím, ktoré podlieha výraznému dynamickému vývoju, je právo IT, aj preto bolo dôležitou súčasťou konferencie. Príspevky sa týkali umelej inteligencie, elektronizácie, či dezinformácie.

 

„Zmyslom tejto tradičnej konferencie je pripraviť mladých vedeckých pracovníkov na profesionálnu kariéru, ako aj vytvárať medzinárodnú komunitu“, na záver konferencie zhrnul dekan Eduard Burda.