Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

MÍĽNIKY PRÁVA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE 2023

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovala 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2023“. Konferencia sa konala pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduarda Burdu PhD. Konferencia sa konala v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave.


19. 05. 2023 13.59 hod.

 

Mladí vedeckí pracovníci sa na konferencii venovali témam štátnych orgánov, reformy verejnej správy, občianskej spoločnosti, trestnej politiky, ale i kontextu situácie na Ukrajine, pričom sa zamerali na spôsoby riešenia nadnárodných a medzinárodných sporov. Konferenciou rezonovala aj otázka trestnej politiky v rámci vzájomnej spolupráce s Ministerstvom spravodlivosti SR. Na tejto sekcii vystúpili renomovaní prokurátori, ako aj profesori trestného práva.

Konferencia bola zásadným míľnikom pre inštitucionálnu spoluprácu Právnickej fakulty s významným ostatným ústredným orgánom štátnej správy – Úradom vlády SR, zastúpeným jej predsedom Júliusom Jakabom. Dekan fakulty Eduard Burda spolu s vedúcim úradu vlády podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci, ktorá je zameraná na protikorupčnú agendu. Vedecký potenciál a praktické skúseností oboch inštitúcií povedú k projektu, ktorého účelom bude skúmať korupciu v rovine prevencie, ale aj represie. V rámci tejto sekcie vystúpil aj zástupca Rady pre štátnu službu Maroš Paulini, ktorý prezentoval činnosť rady v ostatnom období a etické aspekty výkonu štátnej služby.

Svoje zastúpenie na konferencii mal aj Národný inšpektorát práce, ktorý bol odborným partnerom sekcie zameranej na krízy a ich vplyv na pracovné právo. Medzi témami rezonovala práca z domu, ale i otázka uplatnenia občanov Ukrajiny na slovenskom pracovnom trhu.Diskusia sa dotkla aj témy zdieľanej ekonomiky spojenej so stieraním hraníc medzi zamestnaním a výkonom podnikateľskej činnosti. Ďalším z renomovaných partnerov, ktorý sa podieľal na priebehu konferencie, je spoločnosť Ernst & Young Slovakia. V rámci sekcie finančného práva sa otvárali témy deficitu všeobecného rozpočtu, udržateľnosti na slovenských finančných trhoch, digitálnych aktív a digitálnej ekonomiky.

V sekcii občianskeho práva bol kladený dôraz na výzvy tohto odvetvia v 21. storočí. V rámci diskusie rezonovala problematika rodinného práva, a taktiež otázky uzatvárania zmlúv, respektíve vedenia civilného sporového konania prostredníctvom nástrojov komunikácie na diaľku. Právnym odvetvím, ktoré podlieha výraznému dynamickému vývoju, je právo IT, aj preto bolo dôležitou súčasťou konferencie. Príspevky sa týkali umelej inteligencie, elektronizácie, či dezinformácií.

„Zmyslom tejto tradičnej konferencie je pripraviť mladých vedeckých pracovníkov na profesionálnu kariéru, ako aj vytvárať medzinárodnú komunitu“, na záver konferencie zhrnul dekan Eduard Burda.

Tlačová správa TU