Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VYHLÁSENIE AS PRAF UK K NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Akademický senát PraF UK vyjadruje podporu Stanovisku AS UK a vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách


05. 03. 2021 14.29 hod.

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty vyjadruje hlboký nesúhlas a kategoricky odmieta návrh novely zákona o vysokých školách, ktorý v ostatnom období predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej ako „ministerstvo“) jednotlivým reprezentáciám vysokých škôl a podporuje vyhlásenia, ktoré k tejto problematike zaujali Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl, Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR. Predložený návrh likviduje jeden z najvýznamnejších výdobytkov novembra 89, a to samosprávu vysokých škôl (o.i. aj zrušením fakultných senátov) a fakticky podriaďuje činnosť vysokých škôl ministrovi školstva bez toho, aby ministerstvo racionálne vysvetlilo, ako má zrušenie samosprávy vysokých škôl prispieť k zvyšovaniu kvality vysokého školstva. AS PraF UK vyjadruje presvedčenie, že podriadenie vysokých škôl faktickému ovládaniu ministrom školstva, vytvorí predpoklady pre obsadzovanie jednotlivých funkcií na vysokých školách ľuďmi podľa ich politickej príslušnosti, resp. vzťahov s ministrom školstva a ním dosadenými úradníkmi v správnych radách univerzít a nie na základe ich odbornosti a kompetencie, čo povedie k perzekúciám študentov a pedagógov, ktorí budú verejne prezentovať odlišné názory, a tým k zhoršeniu kvality vysokého školstva. Domnievame sa, že návrh povedie k nestabilite právneho prostredia v oblasti vysokého školstva a mohol by spôsobiť oslabenie dôvery študentov vo vzdelávanie na vysokých školách v Slovenskej republike.  

Vyhlásenie dostupné tu.