Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Usmernenie k používaniu právnych predpisov na skúškach v zimnom semestri 2017/2018

Denná a externá forma štúdia


05. 12. 2017 12.00 hod.

V zmysle Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 7/2017 týkajúce sa skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2017/2018 Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva informuje študentov o podrobnostiach pri realizácii záverečného skúšania s využitím nekomentovaných právnych predpisov:

1) Nekomentované právne predpisy (ďalej "povolené dokumenty") je možné používať na skúškach zo všetkých predmetov vrátane predmetov opakovane zapísaných ("prenesených");

2) Prečítanie textu právneho predpisu pri ústnej skúške resp. jeho prepis do písomky pri písomnom skúšaní sa nepovažuje za dostačujúci na úspešné absolvovanie skúšky;

3) Povolené dokumenty je možné používať len v tlačenej verzii, nie v elektronickej forme textového súboru.  

4) Povolené dokumenty nesmú obsahovať žiadny text okrem vlastného textu právnej úpravy, najmä žiadne tlačené ani rukou písané komentáre, judikatúru, poznámky či akékoľvek iné texty bez ohľadu na ich obsah. Farebné zvýraznenie textu je dovolené. Za obsah dokumentov zodpovedá výlučne študent;

5) Každý študent si na účely skúšania zabezpečí povolené dokumenty samostatne;

6) Povolené dokumenty môžu byť skúšajúcim pedagógom  kontrolované;

7) Okruh povolených dokumentov vyplýva z matérie každého jednotlivého predmetu a rozumejú sa nimi predpisy v účinnom znení. Ide najmä o predpisy, na ktoré odkazujú učebné texty a na ktoré sa odkazovalo a s ktorými sa pracovalo počas výučby, predovšetkým: 

  • zákon č. 513/1991 Zb.;
  • zákon č. 530/2003 Z.z.;
  • zákon č. 40/1964 Z.z.
  • zákon č. 136/2001 Z.z.
  • zákon č. 566/2001 Z.z.;
  • Ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. (preskúmavanie rozhodnutí NBÚ);
  • zákon č. 7/2005 Z.z.;
  • zákon č. 455/1991 Z.z.

 

V Bratislave, 5. decembra 2017